Seite auswählen

Xem Bụi Luận (phần 2)

Từ an sinh xã hội tới nhân sinh xã hội:

từ công sản tới công ích

An sinh xã hội 1:
công sản: định nghĩa, đinh đề, định luận


Công sản không thuộc một chính quyền, một chính thể nào, trong đó định
nghĩa nền của công sản chính là: tài sản của dân tộc, là tài nguyên của
quốc gia, là năng lực lao động của một dân tộc, là nguyên khí của các thế
hệ tiếp nối các di sản của tổ tiên từ vật chất đến tinh thần…
 Công sản đặt công dân vào các định đề cốt lõi về cuộc đời của chính công
dân đó: Tôi là công dân của đất nước nào? Tôi là công dân của chế độ
nào? Tôi là công dân đang có chính quyền loại nào, chính phủ loại nào,
nhóm nắm quyền lực này có biết bảo vệ công sản không? Chính quyền
loại này, chính phủ loại này có biết tạo ra và giữ vững hạnh phúc của tôi
và của đồng bào tôi không?
 Công sản khi được một chính quyền, một cơ chế, một hệ thống pháp luật
bảo vệ, thì định đề của một công dân của một quốc gia có quyền đặt thêm
một câu hỏi cơ bản: Tôi đang sống trong một chế độ nào, và chế độ đó có
biết tận dụng tài năng của dân tộc, có biết áp dụng các thành tựu trong
khoa học kỹ thuật để làm giầu, làm mạnh, làm vững các công sản mà đất
nước tôi đang có không?
 Công sản khi có định nghĩa, định đề, định luận rõ ràng, thì công dân của
một quốc gia có thể khẳng định là công sản không thuộc một chính phủ,
một hệ thống hành chính thể nào, công sản có sẵn trong xã hội của một
dân tộc trên một đất nước mà công dân của quốc gia đó được quyền đặt ít
nhất thêm các câu hỏi căn bản để có các lập luận cơ bản cho cuộc sống
của mình: Tôi đang sống trong một chế độ nào, và chế độ đó có biết bảo
vệ công sản không? Nếu tôi sống trong một chế độ độc tài nhưng bất tài
trong quản lý tài sản dân tộc, nếu nó độc trị mà không biết quản trị, thì tôi
và mọi công dân khác phải tìm mọi cách để thay thế nó, vì hạnh phúc của
tôi và đồng bào tôi, vì an sinh xã hội của cả dân tộc tôi!
 Công sản khi có được liên minh về định nghĩa, định đề, định luận để trực
tiếp phục vụ cho an sinh xã hội, thì chính công sản là nền, móng, cột, trụ
từ vật chất tới tinh thần, từ đạo lý tới luân lý, từ kinh tế tới xã hội, từ văn
hóa tới giáo dục, có tầm vóc và có bản lĩnh để đưa phạm trù tri thức về
công sản tới phạm trù nhận thức về cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái)
luôn song hành cùng dân chủ (vì nhân quyền để bảo vệ nhân phẩm).

An sinh xã hội 2:
công sản khử cộng sản


Xóa cộng sản (communisme) để bảo vệ công sản (bien commun), tức là
chống chế độ bạo quyền để bảo vệ công sản của dân tộc, đây là một nhận
thức mà mọi công dân Việt yêu dân chủ, quý nhân quyền, muốn trở thành
chủ thể Việt có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với đất nước, dùng
sáng tạo của tri thức để đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, ra khỏi
hiểm họa nội xâm của tà quyền bán nước và ngoại xâm của Tàu tà mang ý
đồ của Tàu tặc là xâm chiếm đất, biển, đảo ta; Tàu họa làm ô nhiễm môi
trường, hủy diệt môi sinh ta, Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất độc
đang truy diệt cả dân tộc ta, Tàu nạn với công nghiệp cùng nhân công Tàu
đang lan tràn ngập đất nước ta qua các làn sóng di dân tàu ồ ạt tới đất
Việt, không những mua đất, mua nhà mà còn dùng ma thuật trai Tàu lấy
vợ Việt, để lai hóa giống nòi Việt. Tất cả các quyết sách hiện nay về an
sinh xã hội phải bắt đầu từ nhận định này.
 Xóa cộng sản để bảo vệ công sản, tới tự kinh nghiệm xương máu của Việt
tộc với chế độ cộng sản tự khi người cộng sản cướp và nắm chính quyền
là bạo quyền lãnh đạo song hành cùng tà quyền tham quan, sống nhờ tham
nhũng với ma quyền tham quyền tư bản đỏ, tham tiền với túi tham không
đáy. Trong lịch sử của nhân loại, không có một chính quyền dựa trên hệ
độc (độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng) sinh đôi với hệ tham
(tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng) mà thành công qua văn
minh nhờ phát triển để rời bỏ nghèo nàn lạc hâu, để loại bỏ được các tệ
nạn như hiện trạng bụi đời trong tiểu luận này. Hệ độc tạo ra hệ tham, thật
sự chỉ là một tập đoàn tội phạm, tổ chức như các mafia hành nghề qua
trộm, cắp, cướp, giựt. Không có chuyện kẻ cướp, thằng cắp, đứa cướp,
bọn giựt đi lo cho an sinh xã hội; đừng ảo tưởng chúng có tình thương với
các người ai yếm thế, ngắn cổ bé họng như những người tàn tật, lớn tuổi,
trẻ em, phụ nữ… mong cầu chúng giúp trẻ mồ côi, cứu tế bụi đời đều là
ảo tưởng.

Chống cộng sản để bảo vệ công sản là nhận thức dân quyền về công sản
trong đó có tài nguyên của quốc gia đi cùng công sức của nhân dân làm
nên tiền của cho dân tộc là gia sản của toàn dân, nó không thuộc một bạo
quyền độc đảng nào, nó không thuộc một bè nhóm tham quan nào, không
thuộc một ma quyền tham tiền nào. Cộng sản làm ra độc đảng tham lam,
làm ra nghèo nàn lạc hâu, làm ra bất bình đẳng để sinh ra bất công, diệt tự
do xã hội để diệt luôn an sinh xã hội; ngược lại công sản của toàn dân là
tài sản cho đất nước, là tiền của cho dân tộc, nếu biết đầu tư để phát triển,
nếu biết khai thác dể tiến bộ, nếu biết tiết kiệm để lo cho an sinh xã hội,
thì ta phải kết luận:
 Cộng sản dẫn đất nước xuống vực sâu, ngược lại công sản thăng tiến đất
nước; và an sinh xã hội không nằm ngoài định đề này!
 Cộng sản dẫn dân tộc tới diệt vong, ngược lại công sản thăng hoa dân tộc,
và bảo vệ những người yếm thế không nằm ngoại định đề này!

An sinh xã hội 3:
công sản từ chính quyền tới chính phủ


Nếu kinh tế học được định nghĩa như một chuyên ngành khai thác nhưng khả năng
để bảo vệ công sản cho tập thể, cho cộng đồng, chính là tài nguyên của đất nước,
là tài sản của một dân tộc, thì chính quyền phải có nhận thức bảo trì tài nguyên và
tài sản này, và chính phủ phải có bổn phận và nhiệm vụ bảo quản cùng lúc phát
triển tài nguyên và phát huy tài sản này.
Chính tài nguyên và tài sản này phải trực tiếp phục vụ cho an sinh xã hội, làm
được chuyện nâng bảo vệ những kẻ yếm thế: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ
nữ… trong đó phải xóa được bi nạn bụi đời. Công sản phải luôn luôn phục vụ an
sinh xã hội, chính công sản phục vụ an sinh xã hội bằng ba thực lực:
* công sản qua hệ thống công quyền trong các chính sách của chính phủ có mặt
trong hiến pháp và trong luật pháp.
* công sản qua khả năng công chức trực tiếp hằng ngày giải quyết cụ thể những
vấn đề trong an sinh xã hội.
* công sản qua dịch vụ công cộng có chất lượng, vì luôn mang đạo lý phục vụ
nhân dân, nhất là những tầng lớp nhân dân yếm thế.
Chính sự liên minh của ba thực lực: hệ thống công quyền, khả năng công chức
dịch vụ công cộng thể hiện hùng lực của công sản, và công sản là một phạm trù
của thực tế, không hề mơ hồ, công sản là một quan niệm có thực chất không hề
trừu tượng, là một mô thức có đạo lý không hề lý thuyết, hơn thế nữa khi công sản
là nền, móng, cột, trụ để phục vụ cho an sinh xã hội, thì công sản đã là gốc, rễ,
cội, nguồn để tạo ra một xã hội tiến bộ, một dân tộc văn minh, một giống nòi tồn
tại thực sự qua đoàn kết và tương trợ.

An sinh xã hội 4:
công sản: từ tự do thị trường tới tri thức trách nhiệm


1. Tự do thị trường bằng trách nhiệm hóa hành động: kinh tế thị trường có chỗ
dựa là tự do cạnh tranh làm ra tự do thị trường, có nền là tự do trao đổi hàng
hóa và buôn bán, đây là một thực tế hiện nay mà không một quốc gia nào có
thể thoát được. Những quốc gia, đứng ngoài quy luật tự do thị trường này,
như Bắc Triều Tiên, thì đang ở trên tử lộ, vì nó ngược chiều với quy luật
toàn cầu hóa hiện nay, và những quốc gia muốn độc đoán trong luật chơi
trong tự do thị trường như Trung Quốc, là xuất khẩu ào ạt hàng hóa ra nước
ngoài, nhưng ngăn chặn nhập cảng hàng hóa nước ngoài vào Trung Quốc
cũng đang đi vào độc lộ, đang tự cô lập chính họ.
2. Ưu tiên an sinh xã hội, là phải lo cho các thành phần yếm thế trong xã hội:
người tàn tật, người lớn tuổi, thiếu nhi, phụ nữ, mà không quên trẻ bụi đời,
cũng không đi ngoài, đi riêng, đi xa quy luật tự do thị trường. Nếu một
chính quyền thông minh, một chính phủ thông đạt thì phải khai thác triệt để
tự do thị trường này trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để tận dụng mọi
kinh nghiệm, mọi tiềm lực, mọi tài trí của các hội đoàn từ thiện quốc tế, của
mọi chủ thể thiện nguyện trên toàn cầu để tìm ra các chính sách khôn ngoan
trong tỉnh táo, thông minh trong sáng suốt về an sinh xã hội, với tất cả kinh
nghiệm đã có về từ thiện, về thiện nguyện biết phục vụ cho an sinh xã hội,
mà nội chất của từ thiện, thiện nguyện cũng là một thị trường, trong đó kẻ
kẻ xấu người tốt, như khi ta trao đổi hoặc mua bán thì có hàng xấu và hàng
tốt tùy theo trình độ tri thức và lương tri đạo lý của các hội đoàn từ thiện,
của các chủ thể thiện nguyện.
3. Tự do thị trường song hành cùng kinh tế thị trường, trong quy luật toàn cầu
hóa, thì chính quyền phải biết bỏ đi các tư duy: ngăn sông cấm chợ, bế môn
tỏa cảng, kín cổng cao tường kiểu độc đoán trong độc tài, kiểu độc quyền
trong độc trị, thì không sao có được các chính sách nhìn xa trông rộng về an
sinh xã hội. Trong lịch sử của nhân loại chưa bao giờ có một chính quyền
độc tài lại bất tài, độc trị nhưng vô tri về quản trị, kiểu độc đảng như chế độ
độc tôn hiện nay, mà thành công về các quyết sách an sinh xã hội.

An sinh xã hội 5:
công sản: đón tư, nhận riêng, có chung trong chia


Công sản tự quan niệm tới hành động, không mơ hồ, không trừu tượng,
không lý thuyết, thậm chí khi phát huy đúng các phương châm của công
sản thì chính quyền có thể đón các sáng kiến tới từ tự nhân, chính phủ
luôn mở cửa đón nhận các sáng tạo tới từ cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng
đồng, vì họ biết làm mạnh, làm tăng, làm giàu cho công sản.
 Tất cả các chủ thể: cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng đồng biết dùng sáng
kiến, sáng tạo để thăng hoa công sản, là thực tế sinh động của công sản là
nơi quản lý một đạo đức sâu sa là: cái chung của công sản, không phải là
tài sản bị đóng kho, nhốt tù mà là công sản để: chia, chia cho mọi thành
phần xã hội, nhất là để bảo vệ các thành phần yếm thế: kẻ tàn tật, người
lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong đó có bi nạn bụi đời.
 Cái chung biết cái chia của công sản trực tiếp phục vụ và bảo vệ an sinh
xã hội, luôn mang cái minh của người khôn ngoan muốn giúp người gặp
khó khăn; mang cái thông của kẻ giầu có không quên nâng đở người
nghèo túng; mang cái trí của một chính quyền biết đầu tư vào an sinh xã
hội như đầu tư vào chính đạo đức quyền lực của mình.

Công sản đón tư, nhận riêng của một chính quyền là biết tạo ra các quyết
sách khuyến khích các công ty, doanh nghiệp tự đầu tư đôi: tạo công ăn
việc làm vững song đôi với tạo an sinh xã hội tốt, sẽ được chính phủ
không những giảm thuế mà còn được miễn thuế khi đầu tư vào các lãnh
vực mới của kinh tế tri thức, an sinh xã hội, khi chính quyền đó biết tổng
hợp các kinh nghiệm quý báu về kinh tế tri thức của Mỹ, về an sinh xã hội
của các quốc gia Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy).
 Công sản có chung trong chia, hoàn toàn ngược lại với cộng sản chủ
nghĩa dùng bạo quyền qua chuyên chính, cha đẻ của độc tài trong độc
đoán lại bất tài trong an sinh xã hội, mẹ đẻ của độc trị nhưng vô minh
trong quản trị, lại có “cô, dì, chú, bác” qua mạng lưới quan hệ-tiền tệ tới
tự ung thư cơ chế tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham quyền,
tham tiền), lại áp đặt một thể chế công an trị qua hệ độc (độc đảng, độc
tài, độc quyền, độc tôn, độc trị), đây là nguồn cội của mọi bất an xã hội,
chính là phản diện của an sinh xã hội.

An sinh xã hội 6:
công sản linh động trong chính sách,
công sản linh hoạt trong hợp đồng xã hội


Công sản linh động, không gò bó vì thiển cận, không đóng kín vì mù
quáng, không cứng ngắt vì giáo điều, mà phải tới từ một quan niệm biết
tôn trọng tự do cá nhân cùng tự lợi của cá nhân đó; biết tôn trọng bản sắc
của cộng đồng cùng quyền lợi của cộng đồng đó; nhưng công sản phải là
là cội rễ của công bằng tạo ra tạo ra bác ái, chính là ưu tiên để hướng dẫn
tư lợi cá nhân và quyền lợi cộng đồng vào cùng một quỹ đạo an sinh xã
hội để loại bất bình đẳng, để dẹp bất công. Công sản biết linh động sẽ là
động cơ tập hợp quần chúng vì dân chủ, không những biết phục vụ cho
công bằng và bác ái, mà chính công sản là báu vật để bảo vệ nhân phẩm
của một dân tộc muốn có nhân quyền.
 Công sản linh hoạt, có một hợp đồng xã hội chung cho toàn dân tộc: lấy
tự do, công bằng, bác ái để có cộng hòa, và không có một cộng hòa nào
thực sự là cộng hòa nếu không có một hợp đồng xã hội minh bạch về công
sản, trong đó tài nguyên của đất nước, tài sản của dân tộc được luôn được
tái tạo để bảo vệ tương lai cho các thế hệ mai hậu, mà không quên hiện tại
của các thành phần yếm thế: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ…
trong đó trẻ bụi đời đang trong hoạn nạn.
 Công sản linh động trong chính sách, công sản linh hoạt trong hợp đồng
xã hội chính là công sản của toàn xã hội biết nuôi nấng để cộng hòa bền
vững với thời gian. Công sản biết đầu tư vào tam quyền phân lập để bảo
vệ cộng hòa, công sản biết đầu tư vào lập pháp để duy trì lập hiến vì an
sinh xã hội, công sản biết đầu tư vào hành pháp để cùng lúc thực hiện và
phát huy an sinh xã hội, công sản biết đầu tư vào tư pháp để bảo vệ công
sản bằng pháp quyền. Tại đây, phân lập để phân quyền và phải đi xa hơn
nữa là dùng quyền để ngăn quyền, cụ thể là dùng hiến pháp qua lập pháp,
cùng lúc dùng pháp quyền qua tư pháp để chống: tham quyền, lạm quyền
tới từ chính phủ, chính quyền.
 Dùng quyền để ngăn quyền, trong một thể chế dân chủ chính là bảo hiểm
xã hội của công sản, một bảo hiểm vừa biết bảo vệ tài nguyên đất nước,
bảo trì tài sản dân tộc, mà còn biết bảo trợ nguyên khí quốc gia chính là
các thế hệ trẻ. Không thể nào có một an sinh xã hội vững nếu không nhận
thức được hệ bảo (bảo hiểm, bảo vệ, bảo trì, bảo trợ), chính ngữ pháp
linh hoạt của hệ bảo này sẽ giữ vững định đề và định luận để hiểu về định
nghĩa: thế nào là công sản?

An sinh xã hội 7:
công sản vì dân tộc, công sản vì đất nước, công sản vì xã hội


Công sản vì dân tộc, trong đó quyền lợi của dân tộc là mẫu số chung cho
cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng đồng, nhưng chính các công dân khi nhận
nghĩa vụ và bổn phận quản lý công sản vì dân tộc phải đóng vai: chủ thể
của cộng hòa vì tự do, công bằng, bác ái. Các công dân còn phải đóng vai:
chủ thể của dân chủ vì dân quyền để có nhân quyền, từ đó phục vụ cho an
sinh xã hội, mà trước hết là phải phục vụ cho các thành phần yếm thế
trong xã hội: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong đó có trẻ
bụi đời đang chịu cảnh đầu đường xó chợ, đang bị bứng tận gốc rễ ngay
trong chính nhân quyền của họ. Chính các chủ thể nhận bổn phận, biết
trách nhiệm, có sáng kiến và sáng tạo để trợ lực cho các thành phần yếm
thế trong xã hội, có cơ hội để trở thành các chủ thể trọn vẹn.
 Công sản vì đất nước, không chỉ giới hạn vào nguyên tắc và hành tác bảo
vệ tài nguyên, mà còn là một cuộc đòi hỏi thường xuyên dẫn tới đấu tranh
liên tục để chống lại mọi hậu quả của ô nhiễm môi trường, để chống lại
mọi hậu nạn hủy diệt môi sinh. Cấm tuyệt đối Tàu nạn-Tàu tặc-Tàu họa-
Tàu hoạn biến đất nước Việt thành bãi rác! Cấm tuyệt đối mọi độc hại của
ung thư đôi: một của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc
trị); hai của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng). Loại
ung thư đôi đang ngày ngày hủy hoại công sản của dân tộc.
 Công sản vì xã hội, trong đó xã hội dân sự dụng đạo lý của dân chủ, dùng
luân lý của nhân quyền để kiểm tra chính quyền, kiểm soát chính phủ, và
trong bối cảnh sống động của mạng xã hội qua internet, xã hội dân sự
đóng vai trò cầu nối tích cực không những giữa tin tức và truyền thông;
còn đóng vai trò từ ý thức tới nhận thức để giúp hành pháp, lập pháp, tư
pháp của tam quyền phân lập thấy được những vấn đề bức thiết hiện nay
của an sinh xã hội.

An sinh xã hội 8:
công sản: nền của quyền tri thức


Quyền tri thức là tổng hợp của ít nhất ba quyền cơ bản của công dân trong một
quốc gia:
 Quyền được biết tạo ra quyền được đặt câu hỏi.
 Quyền được đặt câu hỏi dẩn tới quyền được có câu trả lời.
 Quyền nhận câu trả lời đưa tới quyền khảo sát, quyền điều tra để kiểm
nghiệm sự thật giữa câu trả lời của chính quyền, của chính phủ trước thực
tế của cuộc sống.
Quyền tri thức là thượng nguồn của mọi nguyện vọng, mọi đòi hỏi, mọi đấu tranh
để mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho đồng bào, cho đồng loại, tạo nên quyền làm
người, trong đó có các quyền lợi xã hội cơ bản, làm nên định nghĩa cho an sinh xã
hội, đó là các quyền sau đây:
 Quyền được chăm sóc sức khỏe bởi y tế chân chính, bởi y học chính xác
để bảo vệ không những thể lực, mà cả trí lực và tâm lực, từ thể xác tới
cuộc sống.
 Quyền được hưởng giáo dục để được thành tựu trong học đường, thành tài
trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế, thành đạt trong xã hội.
 Quyền chính trị của công dân được tham gia vào mọi cơ chế từ chính trị
tới hành chính, từ bầu cử tới ứng cử, tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào
mọi quyết sách của chính quyền, mọi chính sách của chính phủ.
 Quyền an sinh xã hội trong đó an ninh xã hội có công quyền biết bảo vệ
các thành phận yếm thế trong xã hội, có công pháp biết bảo hành luật
pháp bằng công lý của công bằng để chống tự bất bình đẳng tới bất công.
Khi công sản là nền của quyền tri thức, thì công dân có thêm ít nhất ba quyền nữa
được xuất hiện ngay trong an sinh xã hội:
 Quyền được huấn nghiệp, khi bị thất nghiệp mà chính quyền phải sử dụng
công sản hợp lý nhất để bảo đảm công ăn việc làm cho mọi công dân.
 Quyền được sống ổn định từ kinh tế tới xã hội, từ thương mại tới văn hóa
trong đó chính quyền phải đóng vai trò chủ lực để điều chế các khuyết
điểm của tự do cạnh tranh chỉ thấy tư lợi, của tự do thị trường chỉ thấy
buôn bán, để bảo đảm mức sống ổn định cho xã hội.
 Quyền được bảo vệ môi trường để bảo trì môi sinh trong đó có các quyết
sách bảo vệ công sản từ tài nguyên tới thiên nhiên, luôn song hành cùng
các chính sách cụ thể để bảo quản an sinh xã hội để bảo vệ con người.

An sinh xã hội 9:
công sản: tăng trưởng theo dân chủ,
thăng tiến theo nhân quyền


Công sản khi được kiểm tra bởi thực thể dân chủ, được trợ lực bởi các đòi
hỏi của nhân quyền, thì công sản sẽ vô hiệu hóa hệ độc (độc đảng, độc tài,
độc quyền, độc tôn, độc trị), để công sản cô lập hóa luôn hệ tham (tham
quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng), cả hai độc hại sinh đôi này là
mầm móng ung thư hủy hoại công sản.
 Công sản tăng trưởng theo dân chủ vì dân chủ biết bảo vệ công sản theo
hệ tăng: lấy vốn tạo lời, lấy vốn lẫn lời lập đầu tư, tạo sản xuất, sẽ làm ra
được các mức tăng trưởng mới, tới từ kinh tế và thương mại, tới từ khoa
học và kỹ thuật, tới từ giáo dục và tri thức, tới từ văn hóa và du lịch.
 Công sản thăng tiến theo nhân quyền, trong đó có các quyền cơ bản về y
tế, về giáo dục, về an sinh xã hội, trực tiếp bồi đắp cho các giá trị của
công sản. Tại đây, các điều kiện của cộng hòa qua tự do, công bằng, bác
ái sẽ làm giàu nhân tri và nhân trí, để hệ thống hóa hệ thức (kiến thức, tri
thức, trí thức, ý thức, nhận thức), để bảo vệ nhân phẩm, đây chính là bảo
hiểm xã hội, bảo chứng chính trị để duy trì công sản.
Chính quy trình quản lý tỉnh táo dựa vào dân chủ, quản trị sáng suốt dựa trên
nhân quyền mà quá trình bảo vệ công sản của một dân tôc trong một quốc gia
đòi hỏi một hệ thống đạo lý để hướng dẫn chính quyền:
 Bảo đảm trong ấm ngoài êm, từ dân chúng tới xã hội, từ dân tộc tới lãnh
thổ.
 Bảo đảm an cư lạc nghiệp, từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng tới dân
tộc.
 Bảo đảm uống nước nhớ nguồn, biết giữ gìn không những di sản của quốc
gia, mà còn biết bảo vệ các giá trị tinh thần, đạo lý của tổ tiên.

An sinh xã hội 10:
công sản là giá trị, không phải là hàng hóa


Cần khẳng định rõ vị trí, chức năng, vai trò của công sản trong quá trình phục vụ
an sinh xã hội: công sản là giá trị, không phải là hàng hóa, tại đây các mọi chuyên
ngành từ triết học tới kinh tế, từ nhân học tới xã hội học… đều nhận định rõ giá trị
tài nguyên của một quốc gia, giá trị tài sản của một dân tộc vượt qua định giá của
một sản phẩm, vượt qua trị giá của hàng hóa. Và, nếu đã là giá trị thì giá trị không
thể được đánh giá chỉ qua trao đổi bằng giá cả trong thương mại, và chắc chắn là
có những giá trị không thể mang ra mua bán dễ dàng được, vậy thì đó là những
công sản nào là giá trị và không phải là hàng hóa? Đó là:
 Giá trị tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia.
 Giá trị môi trường tự nhiên của một đất nước.
 Giá trị môi sinh trong sạch của một dân tộc.
 Giá trị giáo dục đào tạo kiến thức và đạo lý từ thiếu nhi tới trưởng thành.
 Giá trị di sản của tổ tiên của dân tộc, của cộng đồng, của tập thể.
 Giá trị đạo đức của đoàn kết và tương trợ, trực tiếp tạo ra năng suất cộng
đồng.
 Giá trị văn hóa tạo ra sức mạnh kinh tế qua thương mại, qua du lịch…
Tất cả những giá trị này là nền, móng, cột, trụ của công sản không định giá bằng
tiền, không thể trao đổi bằng vàng, và không thể đổi chác bằng quyền lực, dù ở bất
cứ chế độ nào, cơ chế nào, lãnh đạo nào!
 Trước định giá kinh tế, công sản vô giá!
 Trước kiểm giá thương mại, công sản vô giá!
Vậy thì:
 Khi bạo quyền độc đảng cướp giựt tiền tài của dân tộc không phải là lỗi
mà là tội!
 Khi tà quyền tham quan trộm cắp tài nguyên của quốc gia không phải là
lỗi mà là tội!

An sinh xã hội 11:
công sản là đạo lý có lý luận


Công sản khi mang giá trị của công ích tập thể có rễ, là các giá trị tinh thần của tổ
tiên, có gốc là dân tộc biết đầu tư vào an sinh xã hội làm ra hoa lá, cùng lúc bảo
dưỡng các thế hệ như quả trái như nguyên khí quốc gia, vì vậy công sản mang
nguyên tắc của đạo lý. Nhưng chính đạo lý này không hề bị xơ cứng trong một
khuôn khổ bất di bất dịch, mà luôn được hệ luận khai triển nó, trong đó có:
 Lý luận về giá trị của công sản đang có cho phép lập luận về giá trị thặng
dư của công sản, để của cải làm ra của cải, tài nguyên làm ra phát triển,
năng xuất tập thể tạo ra hiệu suất kinh tế.
 Giải luận về tiềm lực của công sản cho phép diễn luận về đầu tư, từ vật
chất tới tri thức, từ lao động tới khoa học kỹ thuật, để công sản là dàn
nhún cho phát triển, để công sản là dàn phóng tới văn minh.
Hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) chống lại các hành vi bảo thủ cứ
khư khư ôm của như nhốt tù công sản; hoặc tiêu xài phung phí công sản như của
cải hoang. Hai thái độ: đạo lý và lý luận là hai thái độ tỉnh táo trong sáng suốt, để
biến thông minh một dân tộc thành sáng tạo của dân tộc đó, mà nguồn vốn gốc là
công sản được khai phá, được sử dụng, được đầu tư để làm ra các thành quả mới
cho dân tộc, tạo ra các thành tựu mới cho quốc gia. Các quốc gia láng giềng của
Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đã thao tác và thành công trên
con đường này, với đạo lý thượng nguồn luôn linh động về công sản, với lý luận
hạ nguồn luôn sính động, từ đó dựa vào công sản để “thay hồn, đổi xác” theo
hướng thăng hoa mà đi về phía của văn minh!
Bi kịch của Việt tộc đang mất dần mòn rồi mất toàn bộ công sản từ tài nguyên của
đất nước tới tiền tài của dân tộc, cùng lúc bị cướp mất luôn các giá trị đạo lý của tổ
tiên về công sản (ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn…) bởi độc đảng
lãnh đạo trong độc tài nhưng bất tài khi sử dụng công sản, bởi độc đảng chỉ muốn
độc quyền trong độc trị nhưng vô minh về quản trị. Cùng lúc sinh ra ung thư tràn
lan qua hệ tham, với tham quan làm giầu qua tham nhũng, với tham quyền bòn rút
sinh khí của dân tộc bằng tham ô, lấy phản xạ tham tiền để đào, xới, moi, nạo mọi
tài nguyên của đất nước và tiền tài của dân tộc.
Cộng sản-vụ lợi trong độc đảng-tư lợi tồn tại để bòn rút công sản. Nên công sản
chỉ tồn tại với dân chủ trọng dân quyền. Bảo vệ công sản là xóa cộng sản, qua
phương pháp luận dân chủ hóa công sản.

An sinh xã hội 12:
công sản: kết quả, hiệu quả, hậu quả, công quả


Công sản có chiều dài từ tài nguyên đất nước tới tiền tài của dân tộc, có chiều sâu
từ di sản tổ tiên tới đạo đức lao tác của một giống nòi, có chiều cao từ tri thức thực
nghiệm tới trí tuệ văn hóa, có gốc văn hiến của một dân tộc; khi một chính quyền
sử dụng công sản quốc gia thì chính quyền đó phải theo hai hợp đồng đạo đức,
như hai quy định của đạo lý dân tộc:
 Hệ bảo (bảo đảm, bảo toàn, bảo quản, bảo trì) công sản được giữ gìn
theo thời gian, trong đó không để công sản hư, hao, mất, mòn… trước và
sau khi sử dụng.
 Hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) của chính quyền khi sử
dụng công sản để tăng giá trị, tăng năng xuất, tăng hiệu quả của công sản,
chớ không phải ngược lại là làm thiệt thòi, mất mát công sản.
Công sản không phải là hàng hóa, mà là giá trị bền vững phải được bảo vệ bởi các
chính sách của chính quyền qua hành pháp, có trách nhiệm không những đối với
lập pháp và tư pháp, mà còn trực tiếp có trách nhiệm với toàn dân, với toàn xã hội,
trong đó xã hội dân sự có quyền kiểm tra thành quả của chính quyền không những
về vật chất, tài chính, kinh tế mà còn trên các tiểu chuẩn của đạo lý, đạo đức.

Trong đó, quá trình kiểm tra để đánh giá thành quả được phân loại:
 Kết quả, đúc kết các thành quả, có định lượng mà cũng có định chất, để
phân ra hai loại thành quả: tích cực và tiêu cực ngay trên giá trị của công
sản.
 Hiệu quả, mang thành quả tích cực tạo ra tăng xuất phục vụ cho phát
triển, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, cũng cố tương trợ vì an sinh xã
hội.
 Hậu quả, thì ngược lại với hiệu quả, mang những hệ lỵ tiêu cực từ vật
chất, tài nguyên, tiền của tới suy đồi đạo lý tập thể, luân lý cộng đồng, tác
động xấu tới đời sống xã hội, tới sinh hoạt xã hội, tới quan hệ xã hội.
 Công quả, được hình thành như một tổng lực mới của tất cả các hiệu quả,
ngữ văn công quả tại đây không liên quan gì đến chuyện công quả trong
chùa chiền, mà là môt ngữ pháp đánh giá sự thành công khi chúng ta sử
dụng công sản để của làm ra của, tiền làm ra tiền, đạo lý hay, đẹp, tốt,
lành, làm nên luân lý của bổn phận và trách nhiệm trong sáng tạo biết làm
ra của cải cho đất nước.
Bi kịch của sự thảm bại của độc đảng hiện nay tại Việt Nam là:
 Không có chính sách an sinh xã hội trên toàn bộ đời sống xã hội.
 Không có quyết sách về công sản trên toàn diện các sinh hoạt xã hội.
 Không có giáo dục về công ích xã hội trên toàn thể các quan hệ xã hội.
Ngược lại, dân tộc chỉ thấy bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quyền, ma quyền
tham tiền, ngày ngày làm kiệt quệ tài nguyên đất nước, làm suy sụp tài năng của
dân tộc.

(còn 1 phần nữa)

___

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp các tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale), Dân Luận (l’argumentation démocratique), Tự Luận (l’argumentation libre), Chính luận (l’argumentation politique), qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen