Seite auswählen

 

Tucked away in the grounds of a former US military hospital, on the outskirts of the German city of Heidelberg, stands a huge wooden box. Complete with windows and furniture, this 14 sq m structure looks, at first glance, more garden shed than home.

Nằm sâu trong khuôn viên của một bệnh viện quân đội Hoa Kỳ cũ, ở ngoại ô thành phố Heidelberg của Đức, có một hộp gỗ khổng lồ. Được hoàn thiện với các cửa sổ và đồ nội thất, cấu trúc 14 mét vuông này, thoạt nhìn, giống nhà kho ở vườn hơn là nhà ở.

 But this is the prototype for a four-storey student dormitory – an attempt to provide relief for young people caught up in Germany’s housing shortage.

Like many cities around the world, Heidelberg is struggling to house a rapid influx of young professionals and students. This has created a lucrative rental market and driven a housing shortage. Since 2010, rents in the university town have increased by almost a quarter. For students, who often live in shared apartments, prices average at around 437 euros ($492) per month.

Nhưng đây là nguyên mẫu cho ký túc xá 4 tầng cho sinh viên – một nỗ lực cứu giúp cho những lớp trẻ tuổi bị rơi vào tình trạng thiếu nhà ở Đức.

Giống như nhiều thành phố trên thế giới, thị trấn Heidelberg đang phải vật lộn để chứa số lượng các chuyên gia và sinh viên trẻ tới đây với tốc độ nhanh. Điều này đã tạo ra một thị trường cho thuê nhà sinh lợi và dẫn đến tình trạng thiếu nhà. Kể từ năm 2010, giá thuê ở đây đã tăng gần 25%. Đối với sinh viên, thường sống chung trong các căn hộ, giá trung bình khoảng 437 euro (492 đô la) mỗi tháng.

Since 2010, rents in the university town have increased by almost a quarter

In a bid to boost supply to ease the national housing crisis, German Chancellor Angela Merkel’s government has pledged to build 1.5 million new flats nationwide before the end of her fourth term in office in 2021.

Faced with sky-rocketing rents in the southwestern city, one group of 25 university students has taken matters into their own hands and decided to build their own student dorms: Collegium Academicum.

Nhằm tăng cường nguồn cung để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà mang tính quốc gia, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cam kết xây dựng 1,5 triệu căn hộ mới trên toàn quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2021.

Đối mặt với giá thuê tăng vút ở thành phố phía Tây Nam, một nhóm 25 sinh viên đại học đã nhận đảm đương vấn đề này và quyết định xây dựng ký túc xá sinh viên của riêng họ gọi là Collegium Academicum.

“We want to create affordable living space, where students can live together and learn together,” 22-year-old psychology student and member of the dormitory project Ina Kuhn told BBC Capital.

Rents at Collegium Academicum will average at 300 euros ($338) per month, with the hope of dropping even lower in the future, once the bank loan has been paid off.

“Chúng tôi muốn tạo ra diện tích ở có giá phải chăng, nơi sinh viên có thể cùng chung sống và học tập,” Ina Kuhn, sinh viên tâm lý 22 tuổi và thành viên của dự án ký túc xá, nói với BBC Capital.

Giá thuê tại Collegium Academicum sẽ trung bình ở mức 300 euro (tương đương $ 339) mỗi tháng, với hy vọng sẽ giảm xuống thấp hơn trong tương lai, một khi trả hết khoản vay ngân hàng.

 

(Credit: Projektgruppe CA)This prototype dorm will be part of a larger complex to be built by Heidelberg students themselves, who are struggling to keep up with rising rents (Ký túc xá mẫu đầu tiên này sẽ là một phần của một khu phức hợp lớn hơn sẽ được xây dựng bởi chính các sinh viên ở Heidelberg, những người hiện đang vật lộn để theo kịp với giá thuê nhà đang tăng.)

 

A draw for international students

Founded in 1386, Heidelberg University is Germany’s most ancient university and ranked among the top three in the country and 47th in the world – attracting increasing numbers every year. Currently, some 39,000 of the city’s 160,000 citizens are students.

Its picturesque, toy-town landscape is also proving a lure for foreigners. According to the city’s administration, most of Heidelberg’s newest arrivals in recent years came from China, Italy, Romania, India and Poland – often aged between 18 and 30.

Sự lôi cuốn đối với sinh viên quốc tế

Được thành lập vào năm 1386, Đại Học Heidelberg là trường đại học cổ xưa nhất của Đức và được xếp hạng trong số 3 trường hàng đầu ở Đức và thứ 47 trên thế giới – đang thu hút số lượng ngày càng tăng mỗi năm. Hiện tại, có khoảng 39.000 là sinh viên trong thành phố160.000 dân.

Cảnh quan thị trấn đồ chơi đẹp như tranh vẽ của nó cũng đang thu hút người nước ngoài tới. Theo chính quyền thành phố, hầu hết những người mới đến Heidelberg trong những năm gần đây là từ Trung Quốc, Ý, Romania, Ấn Độ và Ba Lan – thường ở độ tuổi từ 18 đến 30.

Compared to university students in the US and the UK, however, German students have a significant financial advantage. In 2014, all 16 German states abolished university tuition fees for undergraduate students, meaning both domestic and international undergraduates at public universities in Germany can study for free. Most students pay a small fee per semester to cover their administration costs.

Tuy nhiên, so với sinh viên đại học ở Mỹ và Anh, thì sinh viên Đức có lợi thế tài chính đáng kể. Năm 2014, tất cả 16 tiểu bang của Đức đã bãi bỏ học phí đại học cho sinh viên, có nghĩa là sinh viên trong nước và quốc tế tại các trường đại học công lập ở Đức có thể học miễn phí. Hầu hết sinh viên phải trả một khoản phí nhỏ mỗi học kỳ để trang trải chi phí quản lý.

More demand than supply

The winter semester is particularly difficult for students searching for housing though, says Studierendenwerk, Heidelberg’s university student services, which provides advice and limited accommodation in purpose-built dormitories.

Cầu nhiều hơn cung

Tuy nhiên, học kỳ mùa đông là đặc biệt khó khăn cho sinh viên đang tìm kiếm nhà ở, Studentenwerk, thuộc dịch vụ sinh viên đại học Heidelberg, nơi cung cấp lời khuyên và chỗ ở hạn chế trong các ký túc xá chuyên dụng, nói.

“At that time, there are often more students trying to find a place to live than there is accommodation – especially affordable accommodation,” says Tanja Modrow, head of Studentenwerk Heidelberg.

Therefore, many students either have to live farther out of town, or deal with the higher living costs. Heidelberg’s “green” appeal has also seen more graduates staying in the university town to start their careers and families, putting further strain on housing supply. In the state of Baden-Württemberg, where Heidelberg lies, Germany’s environmentalist Green Party is currently topping opinion polls with 32%.

Vào bất kỳ thời điểm nào cũng thường có nhiều sinh viên đi tìm nhà ở hơn là số lượng chỗ ở – đặc biệt là chỗ ở có giá vừa phải,” Tanja Modrow, người đứng đầu của Studierendenwerk Heidelberg, cho biết,

Do đó, nhiều sinh viên hoặc phải sống cách xa thị trấn, hoặc đối phó với chi phí sinh hoạt cao. Lời kêu gọi “xanh” của đại học Heidelberg cũng đã chứng kiến nhiều sinh viên tốt nghiệp ở lại thị trấn đại học này để bắt đầu sự nghiệp và lập gia đình, gây căng thẳng thêm cho nguồn cung nhà ở. Tại bang Baden-Württemberg, nơi có thị trấn Heidelberg, Đảng Xanh của nhà môi trường Đức hiện đang đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận với 32%.

 

(Credit: dgj Architects)The 25 students behind Collegium Academicum hope to ease the demand for Heidelberg by providing space for 226 dorms in 46 shared apartments (25 sinh viên hậu thuẫn cho dự án Collegium Academicum hy vọng sẽ làm giảm nhẹ nhu cầu cho thị trấn Heidelberg bằng cách cung cấp diện tích cho 226 ký túc xá trong 46 căn hộ ở chung.)

 

Sustainable housing

On the land of the former US military hospital, purchased from the city, the 25 students behind Collegium Academicum hope to ease the demand for Heidelberg by providing space for 226 dorms in 46 shared apartments.

Nhà ở mang tính bền vững

Trên mảnh đất của bệnh viện quân đội Hoa Kỳ cũ, được mua của thành phố, 25 sinh viên thuộc dự án Collegium Academicum hy vọng sẽ làm giảm nhẹ nhu cầu cho Heidelberg bằng cách cung cấp 226 chỗ ở trong số 46 căn hộ ở chung.

Sustainability is also a key goal of the project. The land itself was purchased from the city. Fitted with triple-glazed windows and built entirely out of wood, Collegium Academicum will be the biggest building in Germany without metal supports. An onsite workshop will also allow tenants to carry out small repairs. But with a hefty price tag of 16 million euros ($18 million), the sustainable project doesn’t come cheap.

Tính bền vững cũng là mục tiêu chính của dự án. Bản thân đất là do thành phố mua. Được trang bị cửa sổ ba lớp và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, ký túc xá Collegium Academicum sẽ là tòa nhà lớn nhất ở Đức mà không dùng kết cấu chịu lực kim loại. Một xưởng tại chỗ cũng sẽ cho phép người thuê thực hiện các sửa chữa nhỏ. Nhưng với mức giá đắt 16 triệu euro (18 triệu đô la), dự án bền vững này không phải là rẻ.

Most of the money has been provided by means of a bank loan, grants from the state and Germany’s credit institute for redevelopment. But 2 million euros of the total cost was needed in equity capital to get the project off the ground.

“This was the building block of the project,” says Kuhn adding that six years of seeking out donations and support was no easy feat. Much of the financial support came from local individuals.

Hầu hết số tiền đã được cung cấp bằng phương thức vay ngân hàng, các khoản cho không từ nhà nước và viện tín dụng Đức về tái phát triển. Nhưng 2 triệu euro của tổng chi phí là cần thiết cho vốn chủ sở hữu để dự án có thể triển khai.

“Đây là khu đất xây dựng của dự án,” Kuhn nói và thêm rằng 6 năm tìm kiếm tiền ủng hộ và sự hỗ trợ không phải là dễ dàng. Phần lớn hỗ trợ tài chính đến từ các cá nhân địa phương.

“We were also often at the weekly market in Heidelberg with our information stand, to seek out support from people who are interested in sustainable projects,” she says.

 “Chúng tôi cũng thường ở chợ hàng tuần ở Heidelberg với quầy thông tin của mình, để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người quan tâm đối với các dự án bền vững này,” bà nói.

(Credit: Projektgruppe CA)Faced with high costs of living in their own university town, these students took matters into their own hands (Đối mặt với chi phí sinh hoạt cao trong chính thị trấn đại học của mình, những sinh viên này đã đảm đương tự giải quyết lấy khó khăn cho mình.)

 

The rising tide of ‘Wohnungsnot’

Heidelberg students aren’t alone in their struggle to find affordable housing in Germany. The German Economic Institute’s latest price index shows that rent prices for students in German university towns have risen from between 9.9% and 67.3% since 2010. In April, thousands of people took to the streets of Berlin to demand more action from the government. The German capital of Berlin, which has become one of the world’s fastest-growing real estate markets, will soon hold a referendum on mass expropriation of property by the city.

Các sinh viên ở Heidelberg không đơn độc trong cuộc đấu tranh để có được nhà giá rẻ ở Đức. Chỉ số giá mới nhất của Viện Kinh Tế Đức cho thấy giá thuê cho sinh viên ở các thị trấn đại học Đức đã tăng từ 9,9% đến 67,3% kể từ năm 2010. Vào tháng 4, hàng ngàn người đã xuống đường ở Berlin để yêu cầu chính phủ hành động nhiều hơn. Thủ đô Berlin của Đức, nơi đã trở thành một trong những thị trường bất động sản phát triển nhanh nhất thế giới, sẽ sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thành phố sẽ sung công hàng loạt tài sản.

Students under pressure worldwide

Housing shortages and unaffordable rents are an all-too-familiar problem for students in other university towns.

In Hobart on the island state of Tasmania in Australia, the University of Tasmania recently purchased a three-star hotel in a bid to help students who have found themselves struggling to find affordable living space. A growing number of tourists and the expansion of Airbnb have reportedly played a significant role in the city’s housing shortage.

Sinh viên toàn thế giới đang chịu áp lực

Tình trạng thiếu nhà ở và giá thuê quá cao là một vấn đề quá quen thuộc đối với sinh viên ở các thị trấn đại học khác.

Tại Hobart, trên đảo Tasmania, Úc, Đại Học Tasmania gần đây đã mua một khách sạn ba sao trong một nỗ lực để giúp những sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm diện tích ở với giá phải chăng. Số lượng khách du lịch ngày càng tăng và việc mở rộng cơ sở dịch vụ Airbnb đã đóng một vai trò quan trọng đối với tình trạng thiếu nhà ở của thành phố.

Meanwhile, on the US West Coast, at the University of California, Berkeley, a new programme is pairing graduate students with retirees who have an extra room. In return for place to call home, students provide pensioners with social interaction, help around the house, as well as a monthly rent of less than $1,000 – less than a third of the average prices for apartments around Berkeley.

Trong khi đó, tại Bờ Tây Hoa Kỳ, ở Đại học California, Berkeley, một chương trình mới đang ghép cặp sinh viên mới tốt nghiệp với những người về hưu có một phòng dư thừa. Để đổi lại nơi được gọi là nhà, sinh viên sẽ cung cấp cho người hưu trí tương tác xã hội, giúp việc loanh quanh trong nhà, cũng như tiền thuê hàng tháng dưới 1.000 đô la Mỹ – thấp hơn 1/3 giá trung bình cho các căn hộ ở quanh Berkeley.

Back in Heidelberg, construction is due to begin within the coming weeks, with the first tenants hoping to move in by the beginning of 2021.

Applicants to the dormitories will go through a so-called casting process, as is the norm across most student house shares in Germany, known colloquially as “WGs”.

Quay trở lại Heidelberg, việc xây dựng sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, với hy vọng những người thuê đầu tiên sẽ chuyển đến ở vào đầu năm 2021.

Những người đăng ký vào ký túc xá sẽ trải qua quá trình rút thăm, là quy tắc của hầu hết các nhà sinh viên ở Đức, được gọi theo từ lóng là “WGs”.

“We want a mix of ideas and backgrounds,” says Kuhn. “We want people from different fields of study and different political ideas.”

By the time the building and the renovations are finished, many of the founders of Collegium Academicum will have graduated.

“This is a project made to last,” Kuhn adds. “This is about building for the future and making sure that other students have affordable housing too.”

“Chúng tôi thích sự pha trộn về ý tưởng và hoàn cảnh lai lịch,” Kuhn nói. “Chúng tôi thích những người từ các lĩnh vực hiểu biết khác nhau và từ các ý tưởng chính trị khác nhau.”

Vào thời điểm việc xây dựng và cải tạo kết thúc thì nhiều người sáng lập ra Collegium Academicum đã tốt nghiệp rồi.

“Đây là một dự án được làm ra để tồn tại”. Kuhn nói thêm. “Đây là việc xây dựng cho tương lai và đảm bảo rằng các sinh viên khác cũng có nhà ở với giá vừa phải.”

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen