Seite auswählen

Locals explain how the influx of travellers has affected them, how authorities are responding and how visitors can remain respectful of people who live there year-round.

Người dân địa phương giải thích về ảnh hưởng của du khách đối với họ, về phản ứng của chính quyền và về cách để du khách biết tôn trọng người dân phải sống quanh năm ở đây.

By Lindsey Galloway

BBC Travel

 

Global travel and tourism continues to grow at breakneck speed, growing faster than the global GDP and contributing more than $8 trillion to the economy every year. Yet, in some cities seeing a record numbers of visitors, governments and residents alike are starting to question whether this growth of tourism might be too much of a good thing.

Cuộc sống ra sao ở một thành phố quá đông du khách?

Du lịch toàn cầu và ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả GDP toàn cầu và đóng góp hơn 8 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế mỗi năm. Tuy nhiên, ở một số thành phố chứng kiến số lượng du khách kỷ lục thì cả chính quyền lẫn người dân bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự tăng trưởng du lịch này có là điều tốt thái quá không.

In order to understand the struggles these cities could face in coming years and how they might address them, the World Travel & Tourism Council (WTTC) and real estate firm JLL recently put together the Destination 2030 index as a way to measure tourism readiness, based on tourism growth and the cities’ ability to manage that growth. The index measures 75 tourism indicators – including the concentration of visitors, urban readiness and local policy engagement – to determine the challenges ahead for 50 of the world’s major cities.

Để hiểu được những nỗ lực mà các thành phố này có thể phải đối mặt trong những năm tới và cách họ phải giải quyết, Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC) và công ty bất động sản JLL gần đây đã đưa ra chỉ số Destination 2030 như một cách để đo lường mức độ sẵn sàng đón nhận du lịch, dựa trên sự tăng trưởng du lịch và khả năng quản lý của các thành phố để đáp ứng lại. Có 75 chỉ số du lịch – bao gồm cả mức độ tập trung du khách, mức sẵn sàng của đô thị và cam kết của chính sách địa phương – để xác định những thách thức phía trước đối với 50 thành phố lớn trên thế giới.

In the report’s ‘Managing Momentum’ group, cities with high growth in tourism numbers were flagged as potentially causing strain on existing infrastructure if steps aren’t taken to manage the growth. We talked to a few residents in these cities to find out how the influx of travellers in recent years has affected them, how authorities are responding and how visitors can remain respectful of the people who live there year-round.

Trong các nhóm cần được quan tâm của báo cáo này, những thành phố có số lượng khách du lịch phát triển nhanh đã được báo động có khả năng sẽ bị căng thẳng về cơ sở hạ tầng hiện tại nếu không có các bước để quản lý tốt. Chúng tôi đã nói chuyện với một số cư dân ở những thành phố đó để tìm hiểu ảnh hưởng của dòng khách du lịch những năm gần đây đối với họ, cách mà chính quyền đang phản ứng và cách để du khách tôn trọng những con người sống quanh năm ở đây

Amsterdam

With 18 million visitors last year and a population of under 1 million, Amsterdam has seen tourists add to rising real-estate prices due in part to short-term rentals, as well as contribute to overcrowded streets and problems with their relaxed drug laws. In the index, Amsterdam ranks in the highest quartile for concentration of visitors and overall ‘crunch’ (the strain on the city). Unhappy residents have given it the derogatory nickname of ‘Venice’, a symbol of a city overrun by holidaymakers.

Với 18 triệu du khách vào năm ngoái và dân số dưới 1 triệu, Amsterdam đã chứng kiến khách du lịch làm tăng giá bất động sản một phần do họ thuê nhà ngắn hạn, cũng như làm đường phố quá đông và các rắc rối do luật ma túy ở đây còn dễ dãi. Về chỉ số, Amsterdam nằm trong nhóm 1/4 thành phố cao nhất về mức độ tập trung của du khách và độ căng thẳng tổng hợp. Những cư dân không thích thì gọi nó với biệt danh xấu là ‘Venice’, một biểu tượng của thành phố tràn ngập người đến vui chơi.

 

Fewer than one million people live in Amsterdam and 18 million people visited last year (Credit: Credit: John Kellerman/ Alamy)

Fewer than one million people live in Amsterdam and 18 million people visited the city last year (Chưa đầy một triệu người sống ở Amsterdam thế mà 18 triệu người đã đến thăm thành phố này vào năm ngoái  Credit: John Kellerman/Alamy)

 

Still, some say the picture isn’t as bleak as the media makes it out to be. “Museums finally have enough budget and small businesses are thriving,” said Amsterdam native Hanneke Vroegindeweij, co-founder of private tour company Amsterdam Odyssey. “In 42 years of my life, I’ve never seen my city so beautiful.”

Tuy nhiên, một số cho rằng bức tranh không đến nỗi ảm đạm như truyền thông đưa tin. “Bảo tàng cuối cùng cũng đủ ngân sách và các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh,” Hanneke Vroegindeweij, dân Amsterdam, đồng sáng lập công ty du lịch Amsterdam Odyssey, nói. “Trong 42 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy thành phố của mình đẹp đến thế.”

That doesn’t mean there isn’t plenty to be done, and the Dutch government is working on it quickly. The city has banned short-term rentals like Airbnb in certain areas, and has plans to stopcruise ships from docking. The city also has worked on channelling tourists to other Dutch cities, like Zandvoort (only 40km from Amsterdam’s city centre), renamed ‘Amsterdam Beach’ to give people the feeling it is an accessible destination.

Điều đó không có nghĩa là không có rất nhiều việc phải làm, và chính phủ Hà Lan đang triển khai nhanh chóng. Thành phố đã cấm các dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn như Airbnb ở một số khu vực nhất định, và có kế hoạch ngăn chặn các tàu du lịch cập cảng. Thành phố cũng đã làm việc để hướng khách du lịch đến các thành phố khác của Hà Lan, như Zandvoort (chỉ cách trung tâm Amsterdam 40km), đổi tên nó thành ‘Bãi Biển Amsterdam’ để người ta có cảm giác đây là một điểm đến dễ tiếp cận.

In 42 years of my life, I’ve never seen my city so beautiful

“The city is implementing several projects promoting different kinds of tourism with an emphasis on sustainability, ‘slow travel’ or lesser-known neighbourhoods with projects like ‘24H Noord’, [part of the 24H Amsterdam programme, which dedicates a day to exploring the lesser known and trafficked districts in the city],” Vroegindeweij said. “We aren’t against having lots of tourists in Amsterdam. We just want them – and the city – to rise above the level of mass tourism.”

“Thành phố đang thực hiện nhiều dự án nhằm thúc đẩy các loại hình du lịch khác nhau chú trọng đến tính bền vững, ‘du lịch chậm’ hoặc các khu phố ít được biết đến với các dự án như ’24 giờ Noord’, (một phần của chương trình Amsterdam 24 giờ, dành một ngày để khám phá các quận ít được biết đến và ít đông đúc của thành phố),” Vegegindeweij nói. “Chúng tôi không phản đối đông khách du lịch ở Amsterdam. Chúng tôi muốn có họ – và thành phố – muốn vươn lên trên mức du lịch đại chúng.”

San Francisco

California’s coastal city has always been a draw for tourists with its iconic Golden Gate Bridge and Fisherman’s Wharf, but the Silicon Valley tech boom here has put additional strain on the resources of the city, even as tourist numbers continue to grow. In the index, San Francisco ranks in the highest quartile for overall ‘crunch’.

Thành phố ven biển California luôn thu hút khách du lịch với các biểu tượng Cầu Cổng Vàng và Cảng Ngư Dân, nhưng sự bùng nổ công nghệ ở Thung Lũng Silicon ở đây đã gây thêm căng thẳng cho nguồn lực của thành phố, ngay cả khi số lượng khách du lịch tiếp tục tăng. Về chỉ số, San Francisco được xếp vào nhóm 1/4 cao nhất về độ căng thẳng tổng hợp.

 

One of the landmark lightning rods in the city right now is Lombard Street, known as ‘the crookedest street in the world’ for its winding, steep hairpin turns. “The traffic backup to travel down this little stretch spills over into neighbouring streets and blocks the flow of traffic,” said Kristine Dworkin, whose family has lived here for generations. “Groups stop to take selfies at the bottom with seemingly no notice of the cars coming towards them. Pedestrians also don’t seem to realise that the homes along Lombard are private property and frequently trespass in the yards.” In response to the complaints, the city recently approved a toll-based reservation system, which could go into effect as early as next year.

Một trong những điểm sáng giá của thành phố lúc này là Phố Lombard, được biết đến là phố quanh co nhất thế giới vì những khúc cua dốc gấp khúc khủy tay. “Giao thông cứu trợ khẩn cấp đi xuống đoạn đường nhỏ này phải tràn sang các phố lân cận làm cản trở việc đi lại,” Kristine Dworkin, mà gia đình sống ở đây qua nhiều thế hệ, nói. “Các nhóm người dừng lại để tự chụp ở phía dưới chẳng để ý gì đến các xe đang đi tới họ. Du khách đi bộ có vẻ cũng không biết rằng những ngôi nhà dọc theo phố Bologna này là nhà riêng và thường xuyên xâm phạm vào sân nhà. “Để đáp lại những khiếu nại, thành phố gần đây đã phê duyệt một hệ thống thu phí, có thể có hiệu lực vào đầu năm tới.

 

Residents in San Francisco have complained about tourists taking selfies and crowding Lombard Street (Credit: Credit: SF Sinibomb Images/Alamy)

Residents in San Francisco have complained about tourists taking selfies and crowding Lombard Street (Cư dân ở San Francisco đã phàn nàn về việc khách du lịch tự chụp ảnh và đứng đầy trên đường Lombard Credit: SF Sinibomb Images/Alamy)

 

Lombard isn’t the only street where tourists get a little too close for comfort to private residences. Alamo Square Park in the centre of the city is lined with the ‘Painted Ladies’, variously coloured Victorian houses dating to the 1890s – made even more famous for being the backdrop of the opening to the sitcom Full House. “On a recent visit to Alamo Park, my kids were stunned to watch from the park as person after person walked up on the front porch of the home from Full House and snapped family portraits,” Dworkin said. “My daughter asked me, ‘Mom, do they think people don’t live there? Maybe they think it’s a set from the show’.”

Lombard không phải là đường phố duy nhất mà du khách đến quá gần sự sinh hoạt của nhà tư nhân. Công viên Alamo Square ở trung tâm thành phố được bao quanh bởi ‘Painted Ladies’, là những ngôi nhà thời Victoria có màu sắc khác nhau có từ những năm 1890 – thậm chí chúng nổi tiếng hơn khi làm nền cho nhà hát hài kịch Full House. “Trong một chuyến thăm gần đây đến công viên Alamo, bọn trẻ nhà tôi đã sững sờ khi nhìn từ công viên, hết người này đến người khác, đi trên thềm các nhà này, từ Full House, và chụp các chân dung gia đình,” bà Dworkin nói. “Con gái tôi hỏi tôi, ‘Mẹ ơi, chẳng nhẽ họ nghĩ không ai sống trong nhà đó? Có lẽ họ nghĩ nó là một phần của sự trình diễn’.”

The city generates more than $9 billion from tourists annually, so city officials are embracing the traffic and working on initiatives to clean up other parts of the city and make it more attractive for visitors. In return, it’s basic empathy and respect that residents like Dworkin would like to see. 

Thành phố tạo ra hơn 9 tỷ đô la hàng năm từ khách du lịch, vì vậy các quan chức thành phố đang giải quyết vấn đề giao thông và tìm sáng kiến chấn chỉnh các phần khác của thành phố để du khách thấy hấp dẫn hơn. Đổi lại, họ mong đợi sự đồng cảm và tôn trọng cơ bản của những cư dân như Dworkin.

Prague

Ranking in the highest quartile for overall crunch and the density of tourist traffic, the Czech Republic’s capital (a city of just 1.3 million people) attracted a record 7.9 million visitors last year. Most tourists never leave the area of Prague 1, the district with Old Town, Malá Strana (The Lesser Quarter) and the castle area, which keeps the negative effects contained.

Xếp hạng trong nhóm 1/4 cao nhất về mức căng thẳng tổng thể và về mật độ giao thông du lịch, thủ đô Cộng Hòa Séc (một thành phố chỉ có 1,3 triệu dân) đã thu hút con số kỷ lục 7,9 triệu du khách vào năm ngoái. Hầu hết khách du lịch không bao giờ rời khỏi khu vực Prague 1, quận có phố cổ, Malá Strana (khu phố nhỏ) và khu vực lâu đài, nơi chứa đựng những ảnh hưởng tiêu cực.

 

It’s something of a shame that the centre has now been surrendered to tourists”

“It’s something of a shame that the centre has now been surrendered to tourists but even there, locals can find refuge and cheap-ish beers in places known mostly to university students,” said Charlie Neville, originally from London, who has lived in Prague since 2002 and works for custom tour operator JayWay Travel. “We enjoy a much less busy version of Prague in neighbourhoods like Letná with its beer garden with one of the best views of the city, tree-lined avenues of Vinohrady, trendy Karlin, and hipster Vrsovice.”

“Một điều đáng xấu hổ là trung tâm hiện đã đầu hàng khách du lịch, nhưng ngay cả ở đó, người dân địa phương vẫn có thể tìm thấy nơi ẩn náu và bia rẻ tiền ở những nơi chủ yếu dành cho sinh viên đại học,” Charlie Neville, người gốc London, sống ở Prague từ năm 2002 và làm việc cho hãng điều hành tour du lịch tùy chỉnh JayWay Travel, nói. “Chúng tôi thích một phiên bản Prague ít đông đúc hơn ở các khu phố như Letná với khu vườn bia, có một trong những cảnh nhìn đẹp nhất của thành phố, đại lộ rợp bóng cây của Vinohrady, Karlin theo mốt mới và Vrsovice hippi.”

 

Prague ranks among the world’s most densely touristed cities (Credit: Credit: Marc Dufresne/Getty Images)

Prague ranks among the world’s most densely touristed cities (Prague được xếp hạng trong số các thành phố đông khách du lịch nhất thế giới. Credit: Marc Dufresne/Getty Images)

 

To keep the effects of tourism in check, the Prague city council has worked to enforce night-quiet rules, has banned Segways and is currently working on a ban on traffic-impacting ‘beer-bikes’, popular pedal-powered trolley bikes that tour breweries and bars in the city centre.

Để hạn chế các tác động của du lịch, hội đồng thành phố Prague đã làm việc để thực thi các quy tắc yên tĩnh về đêm, đã cấm xe Segway và hiện đang xét việc cấm ‘quán xe đạp’ ảnh hưởng đến giao thông (là quán bia giải khát có bánh chạy bằng sức đạp của khách) ở trung tâm thành phố.

Much like in Amsterdam, the Czech tourism bureau is working on moving people out of the capital. “Český Krumlov [a Bohemian castle town 170km south of Prague] is already too busy with day trips, but the [country’s] second largest city, Brno, is a pleasant tourist-free alternative, as is Olomouc,” Neville said.

Giống như ở Amsterdam, văn phòng du lịch Séc đang làm việc để di chuyển người dân ra khỏi thủ đô. “Thành phố “Ceský Krumlov (một thị trấn thành quách thuộc Bohem cách Prague 170km về phía nam) đã quá đông đúc cho các chuyến đi dạo trong ngày, nhưng thành phố lớn thứ hai của đất nước, Brno, là một lựa chọn (không khách du lịch) thú vị, cũng như Olomouc,” Neville nói.

Barcelona

Barcelona has struggled in recent years to manage the number of tourists descending on its sun-soaked streets, and ranked in the index’s highest quartile for overall ‘crunch’. With more than 30 million visitors last year, tourists can far outnumber the local population of 1.6 million, which puts a strain on city resources.

Barcelona đã gặp khó khăn trong những năm gần đây để quản lý số lượng du khách đi trên các con phố nắng chói chang, và được xếp hạng trong nhóm 1/4 cao nhất về chỉ số căng thẳng tổng hợp. Với hơn 30 triệu du khách vào năm ngoái, số khách du lịch vượt xa dân số 1,6 triệu người địa phương, điều này gây căng thẳng cho nguồn lực của thành phố.

 

“Tourists bother me when a group of eight or more take the neighbourhood bus – a small minibus that neighbours use to go uphill to their homes, especially for elderly and families with kids or strollers or people carrying heavy shopping bags,” said Barcelona native Marta Laurent Veciana, owner of tour company ForeverBarcelona.com. Big tourist groups also often block the subway ticket validating machines. “Leave at least one machine available for locals so they don’t have to wait until your entire group has validated their ticket to go in.”

“Khách du lịch làm phiền tôi khi một nhóm 8 người trở lên đi xe buýt của khu vực này – là chiếc xe buýt nhỏ mà người dân sử dụng để đi lên nhà họ ở trên đồi, đặc biệt với người già và gia đình có trẻ em hoặc người đi dạo bộ hoặc người mang theo túi nặng,” Marta Laurent Veciana, dân Barcelona, chủ công ty du lịch ForeverBarcelona.com, nói. Các nhóm đông khách du lịch cũng thường đứng chặn các máy xác nhận vé tàu điện ngầm. “Cần để lại ít nhất một máy dành riêng cho người dân địa phương để họ không phải chờ cho đến khi toàn bộ nhóm du khách xác thực xong vé để đi vào.”

 

Barcelona has passed laws restricting certain tours in its most crowded areas (Credit: Credit: Orbon Alija /Getty Images)

Barcelona has passed laws restricting certain tours in its most crowded areas (Barcelona đã thông qua luật hạn chế các tour du lịch nhất định trong các khu vực đông đúc nhất Credit: Orbon Alija/Getty Images)

 

As a beach destination, Barcelona can sometimes attract badly behaved tourists. “It’s really annoying when you see tourists throwing garbage on the streets, or drunk gringos [foreigners] at night vomiting around,” said María José Castro, who moved here a year ago. Veciana also has a problem with people who feel like it’s OK to wander naked in the streets, a sight that is all too common. “There are two nudist beaches, if they want! Also, men shouldn’t go bare-chested outside of the beach area.”

Là một điểm đến bãi biển, Barcelona đôi khi có thể thu hút du khách có lối cư xử tồi tệ. “Thật là khó chịu khi bạn thấy khách du lịch vứt rác ra đường phố, hay người nước ngoài say rượu về đêm và nôn mửa,” María Jose Castro, người đã chuyển đến đây ở một năm trước, nói. Bà Veciana cũng khó chịu với những người không mặc quần áo đi dạo trên phố coi như không có vấn đề gì, một cảnh quá phổ biến. “Có 2 bãi biển khỏa thân, nếu họ muốn! Ngoài ra, đàn ông không nên để ngực trần đi bên ngoài khu vực bãi biển.”

Residents say tourists could take basic steps of not littering and staying quieter at night to ease some of the burden on locals. The government has also worked in recent years on initiatives to reduce the strain. They recently implemented a new shuttle bus from Alfons X subway station (L4, yellow line) to Gaudi’s Park Güell, free of charge with a park ticket purchase; and worked to pedestrianise many of the streets around the Sagrada Família basilica. They’ve also passed laws restricting Segway and bike tours to certain areas, away from crowded areas like the waterfront. 

Người dân cho biết khách du lịch có thể thực hiện các bước cơ bản là không xả rác và giữ yên tĩnh hơn về đêm để giảm bớt gánh nặng cho dân địa phương. Chính quyền cũng đã làm việc những năm gần đây về các sáng kiến để giảm căng thẳng. Mới đây, họ đã triển khai một xe buýt con thoi mới giữa ga tàu điện ngầm Alfons X (L4, đường màu vàng) và ga Gaudi xông Park Güell, miễn phí khi đã mua vé công viên; và làm việc để nhiều phố quanh nhà thờ Sagrada Família basilica chỉ để đi bộ. Họ cũng đã thông qua luật hạn chế các xe 2 bánh Segway và các chuyến tham quan bằng xe đạp tới một số khu nhất định, để tách xa khu đông người, như đường ven biển.

Toronto

Not every city sees the growing number of visitors as a bad thing. “Personally, I love seeing more people flocking to our great city of Toronto,” said Kyle Collier, founder of tech startup Phaze. “I’ve lived in Shanghai, China, so from my standpoint Toronto has lots of space.” That doesn’t mean Toronto doesn’t face challenges ahead ­– the index ranks the city in the highest quartile for overall ‘crunch’.

Không phải mọi thành phố đều thấy số du khách ngày càng tăng là một điều xấu. “Cá nhân tôi, tôi thích nhìn thấy nhiều người đổ xô đến thành phố Toronto to lớn của chúng tôi,” Kyle Collier, người sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ Phaze, nói. “Tôi đã sống ở Thượng Hải, Trung Quốc, do đó, theo quan điểm của tôi, Toronto còn rộng lắm.” Điều đó không có nghĩa là Toronto không phải đối mặt với những thách thức phía trước- chỉ số đã xếp hạng thành phố này thuộc nhóm 1/4 lớn nhất về mức căng thẳng tổng hợp.

Personally, I love seeing more people flocking to our great city of Toronto

While the tourism industry seems ready to take on the influx of visitors, according to locals, it’s housing where residents are feeling the real pressure. “Toronto was already facing an affordable housing shortage. Especially in the downtown core, this has been exacerbated by the advent of holiday rentals (such as Airbnb),” said resident Eric Wychopen, who blogs about the province at Ontario Away. “It’s common now to see condo terms and conditions prohibiting renters from posting their properties for holiday rent. However, it’s also common knowledge that some tenants still illegally rent their properties.”

Trong khi ngành du lịch dường như sẵn sàng đón nhận du khách ập tới, theo người dân địa phương, vấn đề nhà ở sẽ là áp lực thực sự. “Toronto đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ. Đặc biệt là ở trung tâm thành phố, điều này lại trầm trọng hơn lên vì sự ra đời của dịch vụ cho thuê theo kỳ nghỉ (như Airbnb), Eric Wychopen, cư dân ở đây, người viết blog về tỉnh này tại trang Ontario Away, nói. “Nay chúng ta thường thấy các điều khoản và điều kiện chung cư cấm người có nhà đăng tài cho thuê theo kỳ nghỉ. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng một số người đi thuê vẫn thuê bất hợp pháp.

 

Toronto’s rise in tourism has coincided with a shortage of affordable housing (Credit: Credit: robertharding/Alamy)

Toronto’s rise in tourism has coincided with a shortage of affordable housing (Sự tăng trưởng du lịch ở Toronto lại trùng hợp với tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ ở đây. Credit: robertharding/Alamy)

 

For tourists, a little respect for the environment goes a long way for locals. “Littering is something that disappoints me,” Collier said. “You certainly wouldn’t want people littering in your home, so why do it to everyone else? Respect the planet, and people, especially those you don’t know.”

Đối với người dân, để du khách tôn trọng môi trường một chút it thì cũng còn lâu lắm. “Việc vứt rác bừa bãi làm tôi thất vọng,” Collier nói. “Chắc chắn bạn không muốn người ta vứt rác trong nhà bạn, vậy tại sao lại làm thế ở nhà người khác? Hãy tôn trọng hành tinh và tôn trọng con người, đặc biệt là những người bạn không biết.”

Bài tiếng Anh trên BBC Travel

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen