Seite auswählen

Đan viện Thiên An nơi các tu sĩ Công giáo sống và tu hành khép kín, bình dị, nhiều năm nhà cầm quyền csvn đã tìm cách sang đoạt, cướp bằng bạo lực, đã không ngần ngại đầu độc Cha Bề trên của Đan Viện Thiên An Antone Nguyễn văn Đức để thực hiện âm mưu thâm độc. Nhà cầm quyền csvn đã cản trở không cho Cha Đức trở về Đan viện Thiên An sau chuyến đi Châu Âu. Nhiều năm qua và đến hôm nay nhà cầm quyền csvn vẫn chưa bỏ tham vọng cướp chiếm đất đai của Đan Viện, họ dựng lên màn “dân tự phát” đi cướp đất thay cho Đảng csvn, cho nhà cầm quyền csvn!

Ủy ban Công lý và Hoà bình Đức “Justistia et Pax” là một ủy ban chung của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương của những người Công giáo Đức, đã chính thức lên tiếng ngày 16.10.2020 về vụ việc đàn áp, bạo lực, đập phá, cướp đất Đan viện Thiên An từ nhà cầm quyền csvn. Kêu gọi nhà cầm quyền csvn:

* Duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở đất nước Việt nam.

* Cho phép Cha Antôn Nguyễn Văn Đức được nhập cảnh vào Việt Nam và trở về tu viện.

* Đảm bảo rằng các nhà chức trách có trách nhiệm trả lại đất bị tịch thu cho Tu viện Thiên An bei Huế.

* Đảm bảo rằng cư dân và du khách của tu viện có thể thực hành đức tin của họ một cách tự do, không bị đe dọa và phải sợ trở thành nạn nhân của bạo lực thể xác.

* Đảm bảo rằng tất cả các vật linh thiêng và địa điểm của tu viện đều được tôn trọng và không có tài sản nào của tu viện bị hư hại.

Ủy ban Công lý và Hoà bình đã gởi Thư can thiệp đến

1) TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

(THE SUPREME PEOPLE’S COURT)

Address: 48 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi City

Telephone: 04.39363335

Email: tatc@toaan.gov.vn

Chief Justice: Mr. Nguyen Hoa Binh

Standing Deputy Chief Justice: Mr. Le Hong Quang

Deputy Chief Justice:

Ms. Nguyen Thuy Hien, Mr. Nguyen Tri Tue, Mr. Nguyen Van Du, Mr. Duong Van Thang

2) ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY)

Address: National Assembly Building, No. 2 Doc Lap Street, Ba Dinh District, Ha Noi City

Email: hotro@quochoi.vn

Chairwoman: Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan

Vice – Chairman:

– Mrs. Tong Thi Phong – Mr. Uong Chu Luu – Mr. Do Ba Ty – Mr. Phung Quoc Hien – Mrs. Nguyen Thuy Anh – Mr. Phan Thanh Binh – Mr. Duong Thanh Binh – Mr. Ha Ngoc Chien – Mr. Phan Xuan Dung – Mr. Nguyen Van Giau – Mr. Nguyen Duc Hai – Mrs. Le Thi Nga – Mr. Nguyen Hanh Phuc – Mr. Vu Hong Thanh – Mr. Hoang Thanh Tung – Mr. Tran Van Tuy – Mr. Vo Trong Viet

3) ỦY BAN TƯ PHÁP – QUỐC HỘI

(JUDICIAL COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY)

Address: National Assembly Building, No. 2 Doc Lap Street, Ba Dinh District, Ha Noi City

Email: hotro@quochoi.vn

Head of Committee: Mrs. Le Thi Nga

Deputy Head of Committee:

Mr. Nguyen Manh Cuong, Mr. Nguyen Cong Hong, Mr. Hoang Van Lien, Mr. Nguyen Van Luat, Mr. Nguyen Van Pha,

4) HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

(VIETNAM LAWYERS ASSOCIATION)

Address: Floor 3, Star Tower, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City.

Telephone: 046.2634.940

Fax: 046.2634.953

Hotline: 0972.83.16.18

Email: hoiluatgiavn@gmail.com

President: Mr. Nguyen Van Quyen

Vice-President:

Mrs. Le Thi Kim Thanh, Mr. Tran Duc Long, Mr. Pham Gia Tuc, Mr. Tran Cong Phan, Mr. Nguyen Van Du, Mr. Nguyen Khanh Ngoc

5) BỘ TƯ PHÁP

(MINISTRY OF JUSTICE)

Address: 60 Tran Phu Street, Ba Dinh District, Ha Noi Cityt

Telephone: (84.4) 62739321

Fax: (84.4) 62739359

Email: botuphap@moj.gov.vn

Minister: Mr. Le Thanh Long

Deputy Minister:

6) Botschaft der S.R. Vietnam

Đại sứ quán Việt nam tại Berlin

Ông Nguyễn Minh Vũ

Elsenstrasse 3

12435 Berlin

Email: sqvnberlin@t-online.de

7) Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Đại sứ Đức tại Việt nam

Dr. Guido Hildner

29, Tran Phu Ba Dinh Dist Hanoi,

S-R Vietnam

8) Chủ tịch Uỷ ban thương mại quốc tế tại QHCÂ

(Trách nhiệm và đã nổ lực ký kết Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt nam)

Bernd Lange

Dear …..

The German Commission for Justice and Peace (“Deutsche Kommission Justitia et Pax”), a joint commission of the German Bishops’ Conference and the Central Committee of German Catholics, sees itself as an ecclesiastical forum and agent of social and political dialogue on international and global issues of peace, human rights and development. To this end, the Commission works closely with partners from the Church and civil society in Germany and also with the Justice and Peace Commissions from other countries. In view of its specific role in the context of church relief organisations, institutions and associations, the German Commission for Justice and Peace assumes the role of a strategic think tank that works in an innovative, exemplary, subsidiary and action-oriented manner.

We have been informed that property of the Thiên An bei Huế Monastery has been confiscated and destroyed and that its monks have been threatened with violence. According to reports, large parts of the forests of the monastery were confiscated by local authorities as well as by the Hue Tourist Company, building an entertainment centre at Lake Thuy Tien. Some of the trees were burnt or replaced. Furthermore, according to reports, the statue of the Holy Cross, an artefact of high religious value belonging to the monastery, was damaged and removed. Moreover, according to reports, the monks living in the monastery have repeatedly been threatened with violence. In 2017 and 2018 inhabitants of the monastery were even beaten up severely. Furthermore, according to reports, Antone Nguyen Van Duc, the abbot of the monastery, is currently banned from entering Vietnam and therefore also from returning to his monastery.

Please, uphold and facilitate the freedom of religion and belief in your country.

Please, allow Antone Nguyen Van Duc to enter Vietnam and to return to his monastery.

Please, ensure that the authorities in charge return the confiscated land to the Thiên An bei Huế Monastery.

Please, ensure that the inhabitants and visitors of the monastery can practice their faith freely, without being threatened and having to fear becoming the victim of physical violence.

Please, ensure that all sacred objects and places of the monastery are respected and no properties of the monastery are damaged.

Yours sincerely,

Dr. des. Bernd Hirschberger

Kính gởi …..

Ủy ban Công lý và Hòa bình Đức (“Deutsche Kommission Justitia et Pax”), một ủy ban chung của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương của những người Công giáo Đức, tự coi mình là một diễn đàn giáo hội và là cơ quan đối thoại chính trị và xã hội về quốc tế và các vấn đề toàn cầu về hòa bình, nhân quyền và phát triển. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban hợp tác chặt chẽ với các đối tác từ Giáo hội và xã hội dân sự ở Đức cũng như với Ủy ban Công lý và Hòa bình từ các quốc gia khác. Xét về vai trò cụ thể của mình trong bối cảnh các tổ chức cứu trợ nhà thờ, các tổ chức và hiệp hội, Ủy ban Công lý và Hòa bình Đức đảm nhận vai trò của một tổ chức tư vấn chiến lược hoạt động theo cách thức đổi mới, mẫu mực, phụ thuộc và định hướng hành động.

Chúng tôi đã được thông báo rằng tài sản của Tu viện Thiên An Huế đã bị tịch thu và phá hủy và các tu sĩ của từ viện đã bị đe dọa bằng bạo lực. Theo báo cáo, nhiều phần lớn rừng của tu viện đã bị chính quyền địa phương cũng như Công ty Du lịch Huế tịch thu để xây dựng trung tâm giải trí tại Hồ Thủy Tiên. Một số cây bị cháy hoặc thay thế. Hơn nữa, theo các báo cáo, bức tượng Thánh giá, một đồ tạo tác có giá trị cao của tu viện, đã bị hư hại và bị dỡ bỏ. Hơn nữa, theo báo cáo, các tu sĩ sống trong tu viện đã nhiều lần bị đe dọa bằng bạo lực. Trong năm 2017 và 2018, cư dân của tu viện thậm chí còn bị đánh đập dã man. Hơn nữa, theo báo cáo, Antone Nguyễn Văn Đức, Cha bề trên của tu viện, hiện đang bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam và do đó cũng không được trở lại tu viện của mình.

*!Hãy duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở đất nước của Ông.

* Cho phép Antôn Nguyễn Văn Đức được nhập cảnh vào Việt Nam và trở về tu viện.

* Đảm bảo rằng các nhà chức trách có trách nhiệm trả lại đất bị tịch thu cho Tu viện Thiên An bei Huế.

* Đảm bảo rằng cư dân và du khách của tu viện có thể thực hành đức tin của họ một cách tự do, không bị đe dọa và phải sợ trở thành nạn nhân của bạo lực thể xác.

* Đảm bảo rằng tất cả các vật linh thiêng và địa điểm của tu viện đều được tôn trọng và không có tài sản nào của tu viện bị hư hại.

Trân trọng

Dr. Bernd Hirschberger

Human Righrs Desk

Châu Âu và nước Đức nói riêng hiện nay rất quan tâm về các vấn đề cơ bản nhất là Tôn trọng quyền con người, Pháp quyền tại Việt nam. Để đối trọng với chính sách chống Trung cộng, Châu Âu hổ trợ các nước tại Đông Nam Á thoát ảnh hưởng Trung cộng về kinh tế, chính trị…Tuy vậy không có nghĩa là EU hổ trợ vô điều kiện mà có đi kèm theo những nổ lực hợp tác phát triển, hổ trợ cho Việt nam về nhiều phương diện như Nhân quyền, môi sinh, tư pháp, công đoàn, luật lao động….Nếu khôn ngoan dĩ nhiên nhà cầm quyền csvn sẻ thoát Trung, theo Tây phương để phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, phúc lợi cho người dân, ngược lại họ tiếp tục lệ thuộc Chệt cộng, bán nước, đưa dân tộc, đất nước đến họa diệt vong ! Đang có dấu hiệu bên phe cấp tiến sẻ nắm thế thượng phong, họ sẻ vừa theo Tây phương vừa tiếp tục giử chặt quyền lực, không chia quyền do vậy không chấp nhận dân chủ, chuyện gì sẻ phải xảy ra trong sự tiến hoá xã hội ?

Sau Thế chiến thứ hai các nước Tây phương lần trả lại độc lập cho các nước thuộc địa mà không cần đổ máu, ngược lại dân tộc Việt vì thiếu kiến thức, dân tình chia rẻ, xâu xé nhau, do vậy tốn quá nhiều xương máu để giành độc lập và kế tiếp cuộc chiến tương tàn, hệ quả thù hận đến nay vẫn ngút ngàn, chờ ngày bộc phát! Lịch sử là sự tái diễn, Trung cộng sẻ sụp đổ, Việt nam sẻ hổn loạn ? Máu lại đổ, đầu lại rơi ? Người CS thức tỉnh đề trở về với dân tộc ? Hay họ tự đưa họ vào đường cùng ? Chờ xem, sau khi Trump thắng cử, CSVN sẻ có động thái ngay ! Ngã ba đường họ sẻ phải rẻ theo hướng để tồn tại cho họ VÀ cho dân tộc.

Đức quốc 16.10.2020

Ủy ban Công lý và Hoà bình

https://www.justitia-et-pax.de/ju-eng/

Video Đan viện Thiên An bị tấn công, bạo lực, cưởng chiếm

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen