Seite auswählen

Xin kính chuyển bài nghiên cứu vừa phát hành của tổ chức Freedom House về 21 cuộc nổi dậy gần đây ở các quốc gia độc tài. Freedom House chọn 4 trường hợp tiêu biểu (Belarus năm 2020, Ethiopia năm 2015, Sudan năm 2018 và Việt Nam năm 2016). Toàn bộ bản nghiên cứu chung và phần nghiên cứu về Việt Nam được đính kèm ở đây.

Bên dưới là 5 lời đề nghị tổng kết của Freedom House cho các phong trào.

  1. Customize messaging for different audiences when developing communications strategies. Movements and activists may need to be flexible about the language of rights to help prodemocracy frameworks more directly address local concerns and counter a regime’s claim to uphold common values.
  2. Diversify networks. Use professional and personal relationships to connect your movement or organization with professional groups, entrepreneurs, environmental movements, student groups, and others who may play an important role in a future civic mobilization. Assess the diversity of the groups you are in regular communication with about issues in your country, and address gaps by working to establish new relationships. For some groups, there may be less sensitive issues that you can raise to form a connection and share expertise. Maintain friendly ties with influential acquaintances who don’t share your views now but may change their minds if the tide starts to turn.
  3. Find trustworthy ICT experts to give advice on digital security, or deputize a wise amateur to be your help desk, and follow up by building organizational habits that support safer communication among your network members. Use creative financing, perhaps through diaspora networks, to support access to systems like satellite telephones.
  4. Seek out opportunities for peer-to-peer learning from other civic movements abroad. Their experiences may have relevance for your own communication or strategy even if their cultural or historical context differs significantly. Ask donors or other supporters to help you make these connections and to provide opportunities to convene with other groups abroad.
  5. Consult international best practices for nonviolent movement building and share them widely within your networks. Having a shared tactical repertoire and analytical framework for understanding the dynamics between your movement and the regime can increase the efficacy of your actions. Also, consider engaging international experts on nonviolent action who may be able to assist with training, strategizing, and coordination.

 

  1. Thay đổi thông điệp tùy vào đối tượng khi phát triển chiến lược truyền thông. Các phong trào và các nhà hoạt động có thể cần phải linh hoạt về cách diễn đạt về nhân quyền để giúp các hình thức ủng hộ dân chủ giải quyết trực tiếp hơn các mối quan tâm của địa phương và chống lại tuyên truyền của chế độ là chúng đang duy trì các giá trị chung.

2. Đa dạng hóa mạng lưới. Sử dụng các mối quan hệ để kết nối phong trào hoặc tổ chức với các nhóm chuyên nghiệp, các doanh nhân, các phong trào môi trường, các nhóm sinh viên và những người có thể đóng vai trò quan trọng trong việc huy động quần chúng trong tương lai. Đánh giá sự đa dạng của các nhóm mà các bạn thường xuyên liên lạc về các vấn đề trong nước và nối các khoảng cách bằng cách thiết lập các mối quan hệ mới. Đối với một số nhóm, có thể có những vấn đề ít nhạy cảm hơn mà các bạn có thể nêu ra để tạo quan hệ và chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn. Duy trì mối quan hệ thân thiện với những người có ảnh hưởng, những người hiện không chia sẻ quan điểm của bạn nhưng có thể thay đổi ý định nếu tình thế bắt đầu thay đổi.

3.Tìm các chuyên gia CNTT-TT (công nghệ thông tin – truyền thông) đáng tin cậy để cố vấn về bảo mật kỹ thuật hoặc đơn cử một người đảm nhận vấn đề kỹ thuật và theo dõi bằng cách xây dựng các thông lệ an toàn hơn trong việc liên lạc giữa các thành viên trong mạng lưới của các bạn. Sử dụng tài chính một cách sáng tạo, có thể thông qua cộng đồng hải ngoại, để hỗ trợ truy cập vào các hệ thống như điện thoại vệ tinh.

4. Tìm kiếm cơ hội học hỏi từ các phong trào dân sự ở các nước khác. Kinh nghiệm của họ có thể phù hợp với việc liên lạc hoặc cho chiến lược mặc dù bối cảnh văn hóa hoặc lịch sử có sự khác biệt. Yêu cầu các nhà tài trợ hoặc những người ủng hộ khác giúp bạn thực hiện các kết nối này và tạo cơ hội để liên lạc với các nhóm khác ở nước ngoài.

5. Tham khảo các thông lệ quốc tế tốt nhất để xây dựng phong trào bất bạo động và chia sẻ rộng rãi trong mạng lưới của bạn. Nếu có một nơi tàng trữ và chia sẻ các chiến thuật và một khuôn khổ phân tích để hiểu tác động giữa phong trào và chế độ, hiệu quả của các hành động của các bạn có thể tăng lên. Ngoài ra, hãy nghĩ đến việc mời các chuyên gia quốc tế về đấu tranh bất bạo động, những người có thể hỗ trợ đào tạo, hoạch định chiến lược và giúp điều phối.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen