Seite auswählen

„luật pháp Việt Nam thật sự chỉ là luật rừng. Đảng cai trị bằng bạo lực và gian dối. Hầu như có một  hệ thống luật dành riêng cho đảng CS và các đảng viên, một hệ thống khác trưng bày cho cộng đồng quốc tế, và một bản thứ ba được đảng sử dụng để đàn áp nhân dân.“

 

Đào Tăng Dực

Không những toàn dân Việt, toàn đảng CSVN và hầu như rất nhiều người trên thế giới đều biết rằng, mỗi quốc gia chỉ có thể có một bản hiến pháp duy nhất hiện hành và tại Việt Nam, Hiến Pháp 2013 chính là bản hiến pháp đó.

 

Tuy nhiên nền công lý của Việt Nam rối tung và luật pháp Việt Nam thật sự chỉ là luật rừng. Đảng cai trị bằng bạo lực và gian dối. Hầu như có một  hệ thống luật dành riêng cho đảng CS và các đảng viên, một hệ thống khác trưng bày cho cộng đồng quốc tế, và một bản thứ ba được đảng sử dụng để đàn áp nhân dân.

 

 I. Câu hỏi nêu ra là, liệu một chế độ độc tài như CSVN thực sự chỉ có một bản Hiến pháp hiện hành trong thời điểm này là Hiến pháp 2013 hay không?

 

Sau khi nghiên cứu tình trạng pháp luật tại Việt Nam, câu trả lời là: Một bản hiến pháp hiện hành duy nhất cùng một thời điểm chỉ hiện diện trong những quốc gia dân chủ chân chính như Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan tại Đông Á, như Ba Tây và phần lớn các quốc gia Nam Mỹ v.v… Trong những nền dân chủ chân chính này thì hiến pháp hiện hành ghi rõ các yếu tính của nền dân chủ chân chính đó như:

 

Thứ nhất là yếu tố Hiến định: Là tính tối cao của mọi điều khoản trong Hiến pháp, kèm theo một Tối Cao Pháp Viện hay một Tòa Án Hiến Pháp hầu vô hiệu hóa tất cả mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động của hành pháp đi ngược tinh thần của Hiến pháp.

 

Thứ nhì là yếu tố pháp trị: Là tính độc lập tuyệt đối của tư pháp. Tức là các tòa án và các quan tòa hoàn toàn độc lập, không hề bị ảnh hưởng của hành pháp, lập pháp, bất cứ một chính đảng hay tập thể hoặc cá nhân nào, hoặc giới hạn về nhiệm kỳ quá ngắn v.v…

 

Và thứ ba là yếu tố đa nguyên: Là sự hiện diện của nhiều chính đảng, cũng như tụ điểm quyền lực khác nhau hầu kềm chế và kiểm soát lẫn nhau để không một chính đảng nào vi hiến, vi phạm luật pháp hoặc khống chế cả tam quyền trong hệ thống chính trị và khống chế luôn cả xã hội dân sự, trong đó các chính đảng sinh hoạt.

 

Tuy nhiên trật tự chính trị Mác Lê của CSVN là một chế độ độc tài độc đảng nên Hiến pháp 2013 chỉ là một bình phong và sự thật Việt Nam không phải chỉ có một bản hiến pháp duy nhất.

 

 II.  Nếu đã như thế thì toàn dân sẽ tò mò muốn biết Việt Nam mình thật sự có bao nhiêu bản hiến pháp hiện hành cùng một thời điểm?

 

Câu trả lời sẽ là Việt Nam thật sự có tất cả 3 bản Hiến pháp hiện hành.

 

  1. Bản hiến pháp thứ nhất gọi là “Bản Hiến pháp rèn cán chỉnh quân”:

 

Đây là bản Hiến pháp được CSVN áp dụng riêng cho các đảng viên và những thành phần liên hệ. Đó là Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Wikipedia,  thì đây “là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng”.

 

Áp dụng cho 5 triệu đảng viên, công an, cán bô, quân nhân và những tổ chức trực thuộc đảng và thân nhân gia đình. Con số có thể lên đến 20 triệu nhân mạng.

 

Các đảng viên và thành phần này không coi Hiến pháp 2013 và những luật lệ do quốc hội bù nhìn CSVN ra gì, vì chỉ áp dụng cho đám dân thấp cổ bé miệng và thành phần đối lập. Không hề áp dụng cho họ.

Chính TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng Hiến pháp 2013 là văn kiện luật pháp cao nhất tại Việt Nam, sau điều lệ đảng CSVN.

 

Lý do chúng ta gọi bản Hiến pháp này là bản Hiến pháp “rèn cán chỉnh quân” là vì đảng CSVN coi nhân dân như kẻ thù truyền kiếp vậy, lúc nào cũng chờ chực vùng lên đạp đổ đảng. Chính vì thế đảng phải rèn luyên binh mã, hầu đàn áp nhân dân bất cứ lúc nào.

 

Ngoài bản Hiến pháp này còn 2 bản Hiến pháp khác vì bản Hiến pháp 2013 trên thực tế có thể chia ra làm hai bản Hiến pháp.

 

  1. Một bản Hiến pháp thứ nhì tạm gọi là “Bản Hiến pháp Lừa Gạt Quốc Tế

 

Đây là bản Hiến pháp bao gồm một phần của Hiến pháp 2013 với quyền tự do căn bản của con người được công nhân qua các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 và các công ước quốc tế liên hệ. Tuy nhiên bản này chỉ dùng để trưng bày và che mắt dư luận – Truyền thông quốc tế. Chính quyền CSVN không hề ra luật hoặc thi hành các điều khoản trong Hiến pháp này.

 

 3. Một bản Hiến pháp thứ 3 tạm gọi là “Bản Hiến pháp Đàn Áp Nhân Dân

 

Đây là bản Hiến pháp bao gồm một phần nữa của Hiến pháp 2013 với những điều khoản đàn áp, bóc lột nhân dân và đây chính là bản Hiến pháp mà CSVN áp dụng cho toàn dân Việt bao gồm 80 triệu người dân thấp cổ bé miệng còn lại trên đất nước Việt Nam.

 

III. Khi một chế độ độc tài tùy nghi sử dụng tới 3 Hiến pháp cùng một thời điểm như thế thì hậu quả sẽ là gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam?

 

Hậu quả dĩ nhiên là nền tư pháp của quốc gia sẽ đại loạn vì luật rừng.

Quy luật tại các quốc gia dân chủ văn minh chưa từng có hiện tượng có 3 bản hiến pháp cùng hiện hành chung một thời điểm. Dĩ nhiên ở nhiều thời điểm khác nhau thì không sao. Chẳng hạn tại miền Nam Việt Nam có các hiến pháp thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa vào 2 thời điểm khác nhau. Hiến Pháp này hết hiệu lực thì đến Hiến pháp kia.

Tuy nhiên vào một thời điểm thì chỉ có thể có một bản Hiến pháp duy nhất có hiệu lực. Lý do quan trọng nhất là nguyên tắc nền tảng của công bằng và lẽ phải là chỉ có một hệ thống luật pháp duy nhất, áp dụng cho toàn dân, không phân biệt đẳng cấp xã hội, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng chính trị và chủng tộc v.v…

 

Điều xấu và khuyết điểm của sự kiện CSVN có tới 3 bản hiến pháp hiện hành cùng một thời điểm bao gồm:

 1. Hiến pháp thứ nhất và thực sự tối cao trong nước là bản Hiến pháp “Rèn cán chỉnh quân”, tức Điều Lệ Đảng chỉ áp dụng và dung túng những đặc quyền đặc lợi của giai cấp đảng viên và thân hữu, nhất là thành phần chóp bu, bao gồm thành viên của Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương. Những thành phần này mới thực sự là bộ máy nắm quyền điều hành quốc gia, công an mật vụ và quân đội. Luật pháp bình thường do quốc hội ban hành không thể đụng vào họ. Chỉ có kỷ luật đảng có thể chế tài họ mà thôi.

 2. Hiến Pháp thứ nhì tức Bản “Hiến pháp Lừa Gạt Quốc Tế” là một phần của Hiến pháp 2013 nhưng hoàn toàn không có thực chất, từ điều 14 đến điều 43, bao gồm nhiều nhân quyền trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước quốc tế liên hệ. Bản này chỉ dùng để làm bình phong trưng bày cho các quan sát viên quốc tế và các chính quyền dân chủ quốc tế, hầu che giấu tính độc tài của chế độ mà thôi. Kết quả là nhân dân ăn toàn bánh vẽ như: Quyền tự do bầu cử thì “đảng cử dân bầu”, quyền sở hữu đất đai thì “nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”, tự do ngôn luận thì toàn báo chí quốc doanh và báo chí tư nhân bị cấm triệt để hoặc điều luật 331 BLHS (tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ) trừng phạt thẳng tay v.v…

3. Hiến Pháp thứ ba là Bản “HP Đàn Áp Nhân Dân”, là một phần khác của Hiến pháp 2013 nhưng bao gồm những điều khoản vô cùng độc tài. Đây chính là bản Hiến pháp thực sự CSVN sử dụng để ra luật và đàn áp nhân dân. Bản Hiến pháp này gồm Điều 4 Hiến pháp (quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng), Điều 8 Hiến pháp (Nhà nước … thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ), Điều 9 Hiến pháp hiến định hóa vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc như một ngoại vi của đảng, thống lĩnh các đoàn thể ngoại vi khác của đảng trong xã hội hầu khuynh loát và kiểm soát xã hội dân sự, Điều 51 (Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), Điều 53 (đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý), Điều 65 (Lực lượng vũ trang trung thành với… đảng), điều 101 (Chủ tịch MTTQ được tham dự các phiên họp chính phủ), Điều 119 (Cơ chế bảo vệ HP do luật định- nhưng đến nay đã 10 năm Quốc Hội CSVN vẫn không thèm ra luật).

 

Phần còn lại của bản hiến pháp thì CSVN tùy nghi sử dụng linh động theo bản hiến pháp thứ hai hay thứ ba, tùy trường hợp, miễn là củng cố hay biện minh cho độc tài và quyền lợi của đảng hoặc đảng viên.

Kết quả là dưới con mắt của quốc tế thì luật pháp CHXHCNVN là một trò hề lớn lao và dưới con mắt của nhân dân Việt Nam thì luật pháp là một trò cười xót xa đẫm lệ. Nhất là các nhà bất đồng chính kiến, dân oan mất đất, dân chết thảm trong đồn công an, nông dân thấp cổ bé miệng và công nhân làm thuê cho tư bản đỏ hoặc tư bản quốc tế v.v…

 

Tổ quốc nói chung thì mất chủ quyền quốc gia, mất lãnh thổ và lãnh hải trong tay Tầu Cộng và nguồn lợi hải sản từ Biển Đông vô tận của nhân dân và ngư dân Việt mất trắng vì CSVN nhường cho đàn anh CSTQ hầu bảo vệ ngôi vị của đảng trên đầu cổ nhân dân Việt Nam.

 

IV. Chúng ta phải làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng luật rừng xanh bi đát này?

 

Toàn dân phải ý thức rằng, trật tự chính trị Mác Lê do đảng CSVN áp đặt trên đầu cổ dân tộc không những là phản đề của nền văn hóa truyền thống của dân tộc từ gần 5 ngàn năm văn hiến, mà cón là một trò bịp bợm khổng lồ, cướp đi từ người dân những nhân quyền căn bản, quyền tư hữu, nhất là đất đai và quyền tự quyết của mọi công dân cá thể. Đảng CSVN cần phải bị loại bỏ cùng một lúc với cái gọi là bản Hiến pháp 2013.

 

Sau đó một bản Hiến pháp duy nhất trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp tri và đa nguyên cần được thiết lập, hầu khai sinh một kỷ nguyên mới cho dân tộc vươn lên.

 

Đào Tăng Dực (12.06.2023)

 

Baotiengdan.com

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen