Seite auswählen

Kính thưa quý đồng hương, quý truyền thông báo chí, quý lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo hội đoàn, thân hào nhân sĩ và quý vị quan tâm,

 

Tháng 9 lại đến. Đã 78 năm, gần một thế kỷ, cả một đời người, từ khi người Việt kinh qua ngày 2 tháng 9, 1945, khi “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” được xướng lên tại Ba Đình, Hà Nội, với nhiều hứa hẹn theo với sự Tự Do, Bình Đẳng, nền Dân Chủ, thể chế Cộng Hoà, của các quốc gia tự do trên thế giới. Sự thật đã không xảy ra như thế. Toàn dân Việt đã bị lừa và cả thế giới đã bị lừa khi Việt Nam rơi vào quỹ đạo Cộng Sản của Nga Tàu, độc tài đảng trị, chuyên chế vô nhân, đưa đến hoạ diệt vong của dân tộc.

 

Hôm nay, trước ngày 2 tháng 9, 2023, người Việt chúng ta hãy cùng lên tiếng của NGƯỜI DÂN VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, để đòi những điều hứa ngày 2 tháng 9, 1945 với toàn dân phải được thực thi. Xin kính mời cùng tham gia lên tiếng, phổ biến Bản Lên Tiếng này thật rộng rãi.

 

Bản này có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật. Chúng tôi kính mời đồng hương có khả năng ở những nước khác vui lòng dịch ra tiếng nước mình đang ở và tiếp tay phổ biến . Đây là bản lên tiếng chung và không ai giữ bản quyền. Xin quý truyền thông báo chí, mạng xã hội, các youtuber, vui lòng tiếp tay phổ biến. 

 

Chân thành cảm tạ bản tiếng Anh của Dr. Nam Lê, bản tiếng Pháp của Anh Sơn Hà, bản tiếng Đức của anh Quang Thành, bản tiếng Nhật của học giả Đỗ Thông Minh . Đây là bản lên tiếng chung và không ai giữ bản quyền. Xin tuỳ ý chuyển dịch ra các ngôn ngữ khác và phổ biến rộng rãi. Đã đến lúc cả thế giới phải được nghe Tiếng Người Dân Việt .

 

Trân trọng,

Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao 

 

***

Bản Lên Tiếng Của Người Việt Trong và Ngoài Nước Nhân Ngày Lễ Độc Lập của Việt Nam 2 tháng 9

 

Chúng tôi, những người Việt trong và ngoài nước, long trọng nhắc lại lời khẳng định của Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2 tháng 9, 1945 tại Hà Nội, Việt Nam:

 

“Rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Tạo hóa đã ban cho họ những Quyền bất khả xâm phạm, trong đó có Quyền được sống, Quyền Tự do và Quyền mưu cầu Hạnh phúc.”

 

Ngày 2 tháng 9, 1945, toàn dân Việt được nghe hứa rằng họ sẽ có một thể chế cộng hoà với nền tảng dân chủ, qua tên nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” . Đã đến lúc điều này phải được thực thi: một thể chế cộng hoà mà người cầm quyền vì dân và do dân; một nền tảng dân chủ với bầu cử trong sáng, đa đảng . Một đất nước mà nhân quyền và dân quyền được tôn trọng .

Từ năm 1945, dân tộc Việt Nam đã luôn mong ước có Tự Do và Dân Chủ . Người Việt Nam khao khát một nền dân chủ trong thể chế cộng hoà, với người lãnh đạo do dân và vì dân, không phải tay sai cho Nga hay Trung Cộng .

Ngày Lễ Độc Lập của Việt Nam năm nay, người Việt trong và ngoài nước quyết đòi hỏi việc thực thi các điều đã hứa với toàn dân Việt ngày 2 tháng 9, 1945.

Người dân Việt đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, dân quyền, quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc . Chúng tôi đòi hỏi tất cả các tù nhân lương tâm phải được tự do vô điều kiện. Chúng tôi đòi hỏi dân oan phải được trả lại đất và có quyền sống trên mảnh đất của mình . Chúng tôi đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải bảo vệ nền độc lập, bảo toàn lãnh hải lãnh thổ Việt trước sự xâm lăng của Trung Cộng, bằng cách chính thức gia nhập Liên Minh Các Nước Trong Thế Giới Tự Do, ký Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện với Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nam Dương, tôn trọng và tuân thủ mọi Hiệp Ước Quốc Tế đã ký kết .

Người dân Việt là con cháu Rồng Tiên, giòng giống Hồng Lạc, quyết giữ vững non sông, làm rạng danh con Hồng cháu Lạc. Những ai phản bội tổ tiên, đất nước, dân tộc, sẽ phải trả lời với lịch sử .

Xin Hồn Thiêng Sông Núi Phù Trợ Việt Nam

 

***

La voix vietnamienne Au pays et à l’étranger

À l’occasion de la fête de l’indépendance du Vietnam, le 2 septembre

 

Nous, Vietnamiens au pays et à l’étranger, réitérons solennellement l’affirmation de la Déclaration d’Indépendance datée du 2 septembre 1945 à Hanoï, au Vietnam :

 

« Que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »

(https://vietnamnet.vn/toan-van-ban-tuyen-ngon-doc-lap-771240.html )

 

Le 2 septembre 1945, il a été promis à tous les Vietnamiens qu’ils auraient une république fondée sur la démocratie, sous le nom de « République démocratique du Vietnam ». Le moment est venu d’y parvenir : une république où les dirigeants sont pour le peuple et par le peuple ; une plateforme démocratique avec des élections transparentes et multipartites. Un pays où les droits de l’homme et les droits civiques sont respectés.

 

Depuis 1945, le peuple vietnamien a toujours souhaité la liberté et la démocratie. Les Vietnamiens aspirent à une démocratie dans une république, avec un dirigeant par le peuple et pour le peuple, et non des sbires (valets) de la Russie ou de la Chine.

 

Cette année, à l’occasion du Jour de l’Indépendance du Vietnam, les Vietnamiens au pays et à l’étranger sont déterminés à exiger la mise en œuvre des promesses faites à l’ensemble du peuple vietnamien le 2 septembre 1945.

 

Le peuple vietnamien exige que le gouvernement vietnamien respecte les droits de l’homme, les droits civils, le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Nous exigeons que tous les prisonniers d’opinion soient libérés sans condition. Nous exigeons que les victimes d’expropriation soient dotées de leurs terres et qu’elles aient le droit d’y vivre. Nous exigeons que le gouvernement vietnamien protège son indépendance et préserve la mer et les territoriales du Vietnam contre l’agression de la Chine en rejoignant officiellement de l’Alliance des Nations dans le monde libre et en signant le Partenariat de Globale Stratégie avec les Etats Unis, l’Australie, le Japon, La Corée du Sud, l’Inde, les Philippines, l’Indonésie, Canada, Royaume Unis, Europe respectant et se conformant à tous les traités internationaux signés.

 

Les Vietnamiens sont des descendants du Dragon et de la Fée, de la lignée Hong Lac, déterminés à entretenir leurs montagnes et rivières, à glorifier fils Hong et petits fils Lac. Et Ceux qui trahissent leurs ancêtres, leur pays et leur peuple devront répondre par l’histoire.

 

Que les âmes sacrées bénissent le Vietnam

 

 

 ***

Proclamation of Vietnamese People

On Vietnam’s Independence Day

 

We, Vietnamese at home and abroad, solemnly reiterate the affirmation of the Declaration of Independence dated September 2, 1945, in Hanoi, Vietnam:

 

“That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain Inalienable Rights, among which are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.”  

 

On September 2, 1945, all Vietnamese people were promised that they would have a republic with democracy, through the country’s name “Democratic Republic of Vietnam”. The time has come for this to be realized: a republic where leaders are elected by the people and work for the people; a democratic platform with fair, transparent, multi-party elections. A country where human rights and civil rights are respected.

Since 1945, the Vietnamese people have always wished for Freedom and Democracy. Vietnamese are yearning for a democracy in a republic, with leaders by the people and for the people, not subordinates of Russia or China.

 

Vietnam’s Independence Day this year, Vietnamese at home and abroad are determined to demand the current Vietnamese leaders to carry out the promises made to all Vietnamese people on September 2, 1945.

 

The Vietnamese people demand that the Vietnamese government respect human rights, civil rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. We demand all prisoners of conscience must be freed unconditionally. We demand that the petitioners be given back their land. We demand that the Vietnamese government protect our sovereignty; preserve Vietnam’s territorial waters against Chinese aggression by officially joining the Alliance of Countries in the Free World; sign the Comprehensive Strategic Partnership with the United States, Australia, Japan, Korea, India, Philippines, Indonesia, Singapore, …; and respect and comply with all signed international treaties.

The Vietnamese people are descendants of the Dragon and the Fairy, of the Hong Lac lineage, determined to maintain the mountains and rivers, and do Glory to Hong and Lac’s children. Those who betray their ancestors, country, and people, will have to answer to history.

 

May the Sacred Souls of the Rivers and Mountains Bless Vietnam.

 

 

 

 ***

 

 

Die Stellungnahme der Vietnamesen im In- und Ausland anlässlich des vietnamesischen Unabhängigkeitstages am 2. September

 

Wir, die Vietnamesen im In- und Ausland, erinnern uns an die Proklamation zur Unabhängigkeitstag am 2. September 1945 in Hanoi, Vietnam:

 

„Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit unantastbarer Rechten ausgestattet sind, einschließlich des Rechts auf Leben, Freiheit und des Strebens nach Glück.”

 

Am 2. September 1945 wurde dem gesamten vietnamesischen Volk die Gründung einer Republik basiert auf Demokratie, mit dem Namen „Demokratische Republik Vietnam“ versprochen. Es ist an der Zeit, dies zu verwirklichen: eine Republik, in der die Herrscher von dem Volk und für das Volk sind; eine demokratische Plattform mit transparenter Mehrparteienwahl. Ein Land, in dem Menschenrechte und Bürgerrechte respektiert werden.

 

Seit 1945 sehnt sich das vietnamesische Volk stets nach Freiheit und Demokratie. Das Volk hat Sehnsucht nach einer Demokratie in einer Republik, mit Führern von dem Volk und für das Volk, und keiner Handlanger für Russland oder China ist.

 

Bei diesjährigem Unabhängigkeitstag Vietnams wird von der vietnamesischen Volk im In- und Ausland bekräftigend gefordert, das am 2. September 1945 dem gesamten vietnamesischen Volk gegebenen Versprechen einzuhalten und zu verwirklichen.

 

Das vietnamesische Volk fordert, dass die vietnamesische Regierung die Menschenrechte, Bürgerrechte respektiert, das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Wir fordern, dass alle Gefangenen des  Gewissens bedingungslos freigelassen werden müssen. Wir fordern, dass den rechtmäßigen Landbesitzern  ihr Land zum Leben zurückgegeben wird. Wir fordern, dass die vietnamesische Regierung die Unabhängigkeit des Landes schützt, die Wahrung der Hoheitsgewässer Vietnams vor chinesischer Aggression sichert, in dem Vietnam offiziell der Allianz der Länder der Freien Welt beitritt und eine umfassende strategische Partnerschaft mit Nationen wie die Vereinigte Staaten, Australien, Japan, Korea, Indien, Philippinen, Indonesien,  zu unterzeichnen. Außerdem sollen die Regierung alle unterzeichneten internationalen Verträge respektieren und einhalten.

 

Der Geschichte nach ist das vietnamesische Volk ein Nachkomme des Drachen und der Fee aus der Hong-Lac-Linie, die stets entschlossen, Heimatland zu bewahren. Wer seine Vorfahren, sein Land und sein Volk verrät, der muss sich vor Geschichte verantworten.

 

Mögen die Heiligen Seelen des Landes Vietnam segnen!

 

 ***

 

ベトナム人民宣言 ベトナムの独立記念日に

 

私たち国内外のベトナム人は、1945 年 9 月 2 日にベトナムのハノイで行われた独立宣言の確認を厳粛に繰り返します。 「すべての人間は平等に創造され、創造主から生命、自由、幸福の追求などの不可侵の権利を与えられている。」)

 

1945 年 9 月 2 日、すべてのベトナム国民は「ベトナム民主共和国」という国名を通じて、民主主義を備えた共和国を築くことを約束されました。 これを実現する時が来た。指導者が国民によって選出され、国民のために働く共和国。 公正かつ透明性のある複数政党による選挙を実現する民主的なプラットフォーム。 人権と公民権が尊重される国。

 

1945 年以来、ベトナム国民は常に自由と民主主義を望んできました。 ベトナム人は、ロシアや中国の従属ではなく、人民による人民のための指導者がいる共和制民主主義を切望している。

 

今年のベトナム独立記念日に、国内外のベトナム人は現在のベトナム指導者に対し、1945年9月2日にすべてのベトナム国民に対して行った約束を実行するよう要求する決意を固めている。

 

 ベトナム国民は、ベトナム政府に対し、人権、公民権、生命、自由、幸福の追求を尊重することを要求しています。 私たちは、すべての良心の囚人が無条件で解放されることを要求します。 私たちは請願者に土地を返還するよう要求します。 私たちはベトナム政府に対し、私たちの主権を守るよう要求します。 自由世界諸国連合に正式に参加することで、中国の侵略からベトナムの領海を守る。 米国、オーストラリア、日本、韓国、インド、フィリピン、インドネシアと包括的戦略的パートナーシップに署名する。 署名されたすべての国際条約を尊重し、遵守します。

 

ベトナム人は龍と妖精の子孫であり、ホン・ラックの血統であり、山と川を維持し、ホンとラックの子供たちに栄光をもたらすことを決意しています。 祖先を、国を、国民を裏切った者は歴史に答えなければなりません。

 

川と山の聖なる魂がベトナムを祝福しますように。

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen